Anglo kalbos mokytojo vertimas

Daugelis þmoniø verèia vertëjo profesijà su ávairiø tekstø, darbø ar dokumentø vertimais, taèiau ðios profesijos sëkmës apimtis taip pat sutinka su didþiuliu poreikiu interpretuoti. Vertëjas, norëdamas gerai funkcionuoti, turëtø bûti gera kalbø kompetencija ir iðsamios materialinës þinios savo pramonës ðakose ir savarankiðkai ugdydami savo ágûdþius.

Taèiau daugelis specialistø teikia mokymus, raðo ir þodþiu, jø turtas yra gana antras, todël galima daryti iðvadà, kad vertëjas, atlikæs ðiuos vertimus, atlieka dvi atskiras profesijas.Verta atkreipti dëmesá á vertimus þodþiu ir raðtu. Raðytiniai vertimai gali uþtrukti ilgiau, jø detalës taip pat yra reikðmingos, taip pat tikras ðaltinio teksto pateikimas. Didþioji yra galimybë daþnai vartoti þodynus rengiant tiksliná tekstà, kad jis turëtø didþiausià esminá pranaðumà. Vertëjo pozicijoje yra svarbûs refleksai, gebëjimas ið karto iðversti girdëtà kalbà, atidþiai stebëti ir klausytis pagrindinio asmens. Ágyti þiniø, leidþianèiø teikti gerà þodiná vertimà, yra sunku, reikia metø veiklos ir asmens, norinèio gauti visus profesionalo atributus, jausmas. Kvalifikacijos dabartinëje praktikoje yra ypaè svarbios, nes vertimo kokybë apsiriboja vertëjo þiniomis ir jo þiniomis apie gerà ir gerà viso asmens parodymo aiðkinimà.Vertëjai þodþiu interpretuojami pokalbiø ir verslo susitikimø metu. Vertëjo darbo apimtis neabejotinai yra plati. Ði profesija visuomet atitinka reikalavimà turëti specializuotà iðsilavinimà bet kurioje srityje, todël, be kalbos kompetencijos, geras vertëjas turëtø þinoti bent jau vienà kità kalbà nei kalba.