Ar kasos pirkimas yra strukturines idlaidos

Kasos pirkimas yra sudëtinga uþduotis, ypaè pradedantiesiems verslininkams. Nieko kito. Krizës metu aikðtëje yra ðimtai pavyzdþiø su begaliniu papildomø daiktø ir árenginiø skaièiumi. Tada kyla klausimas, kokios galiausiai pasirinkti?

Prieð uþduodami sau ðá klausimà, turime nurodyti mûsø darbo tipà. Jei mes sukursime paslaugà þmogui, geriausias bus mobilusis kasos aparatas. Ið serijos, jei atidarysime didelæ parduotuvæ, verta pamàstyti apie fiskaliná terminalà, kuris yra patogus ir modernus variantas. Nauji fiskaliniai kasos aparatai - tai ámonë, atliekanti kasos aparatø gamybà ir platinimà bei netgi aptarnavimà. Jis turi neáprastai didelæ galimybæ, bet jis nori ið mûsø, dël kurio mes nuspræsime. Patiekalas yra ðiek tiek. Taèiau specialistai pabrëþia, kad prieð pirkdami, turëtume patikrinti, ar pardavëjas taip pat siûlo kasos paslaugas. Kodël? Dël keliø prieþasèiø.

Visø pirma, kiekvienas kasos aparatas turi bûti uþregistruotas. Tai yra svarbus ir bûtinas formalumas. Registracijos valstybiø gërimai yra fiskalizacija, kurià vietoje atlieka ágaliotas aptarnavimo darbuotojas. Trumpai tariant, be fiskalizavimo, bankas neveiks gerai ir teisëtai.

Antra, kasos aparatas, kaip ir bet kuris kitas prietaisas, gali atsisakyti paklusti mums. Kai kuriø nesëkmiø tipø atþvilgiu esame vieni, taèiau daþnai reikia specialisto. Ir èia kyla klausimas, ar verslininkas, kuris mus siûlo, taip pat siûlo patarimus tokiais klausimais? Gerai vestuvëms ámonës teikia tokias paslaugas.

Kita labai svarbi mintis yra periodinis kasos techninis patikrinimas. Kiekvienas prekybininkas privalo tai pasiekti privalomai. Lenkijos ástatyme aiðkiai apibrëþiama, kas, kokiu bûdu ir kada ji gali atlikti tokias apþvalgas. Pagalba taip pat prieinama èia. Laimei, ekspertai paprastai ateina su lipduku prietaiso pabaigoje su naujienomis apie kitos perþiûros datà. Á paskutiná kasos aparatà mums automatiðkai praneðama, kad ji sujungia tà dienà, kurià turime perþiûrëti. Visa tai, kad nenorëèiau to praleisti, nes kai paminëjome, kiekviena vëlavimo diena reiðkia visas rizikas!

Bendrovës finansinis fondas yra labai paprastas. Kas toli, o ne per brangi. Prietaisø kainos persikelia ið keliø ðimtø zlotø, o kaina gerai tinka. Taèiau prieð pirkdami kasos aparatà, pagalvokime kruopðèiai apie tai, kuris modelis puikiai veiks vietinëje ámonëje.