Sandelio valdymo medthiagos platinimas

Kartu su metu traukinio stiliaus, visaapimanti mums skuba, todël daþnai, kad neatsargi veika reikmëms apsipirkti vietos parduotuvëse arba nuolaidø parduotuvëse, o sunkesni kartà per savaitæ arba kartà per dvi savaites mes