Thmogaus ekonominis saugumas

Saugumas yra vienas ið svarbiausiø dalykø, kuriuos turime rûpintis. Mes þaidþiame su darbu, dël kurio mes naudojame pinigus pirkti. Ir mes turime padëti, kà mûsø, ypaè mûsø namuose, jø nebuvimo metu.

Lagaminas su nike

Visø pirma atostogø metu atsiþvelgiama á tokius darbus kaip lagaminas ant ratø. Jums nereikia dëvëti, todël jums reikia daug maþiau fizinës jëgos, kad galëtumëte já transportuoti ið vieno kambario á kità.