Naujas sukurinis verslo klubas

Individualaus darbo vykdymui reikia daug dëmesio, taip pat suprasti, kiek tai susijæ su teisiniais reglamentais. Visø pirma verta atkreipti dëmesá á paskutinájá, kuris sukëlë su Mokesèiø tarnyba susijungimo bûdà. Ið pradþiø,