Cin 1 kolposkopija

Kolposkopas yra nepakeièiamas prietaisas, daþnai vartojamas tyrimø, susijusiø su gimdos kaklelio patologijomis, srityje. Numatomas makðties ir gimdos kaklelio tepinëliø tyrimas.

Ðiuo metu visi kolposkopai yra modernûs ir estetiniai. Yra galimybë nuolat archyvuoti dinaminius vaizdus, kurie laikomi inde. Ðiuolaikinë elektronika ir pantografai suteikia galimybæ atlikti tikslià tendencijà visose pusëse, todël kolposkopinis tyrimas yra labai populiarus ir itin jautrus. Dauguma tipø yra aprûpinti skaitmeniniais fotoaparatais, todël galite archyvuoti tyrimo eigà. Áraðas, kuriame yra kolpofotografijos forma, skaitmeninis archyvavimas elektroninëse laikmenose arba vaizdo áraðymo asmuo.Ji yra ásitikinusi, kad yra esminiø bruoþø, kuriø turëtø turëti geras kolposkopas. Pirmiausia jis nori bûti aukðèiausios kokybës árankiu. Ji turi bûti puiki atvaizdo forma, aiðkios nuotraukos ir vaizdo áraðai ir reikalauja, kad bûtø papuoðta specializuota programine áranga, kurios dëka bus galima sukurti iðsamià surinktos vaizdinës medþiagos analizæ. Jis dalijasi kaip didþiausias prietaiso stabilumas.Optimali kolposkopo formos optinë sistema paprastai remiasi Vokietijos gamybos læðiais. Optinë sistema turëtø bûti sudaryta ir iðdëstyta keliais masteliais. Geriausi pavyzdþiai leidþia apytiksliai 20 kartø. Renkantis kolposkopà, dëmesys taip pat turëtø bûti skiriamas fokusavimo srièiai ir fokusavimo diapazonui. Kuo greièiau jis yra, tuo geriau.Geriausi prietaisai turi bûti aprûpinti pantografo rankena, kuri uþtikrintø sklandþià ir aiðkià tendencijà bet kokioje galimoje plokðtumoje. Rankoje turi bûti galimybë uþblokuoti, dël to ji galës palikti lëtai nukreiptà nurodytàja kryptimi.