Darbo psichologas anglijoje

Psichologo profesija prieð keletà metø buvo susijusi tik su psichine liga. Naujiems þmonëms, pasitelkiant psichologà ir pradëdami reikðmingà jo pradþià, individualiose aplinkose jie susidûrë su nemaloniais komentarais ir netgi stigmatizavimu. Laimei, toks suvokimas lëtai vyksta istorijoje. Ðvietimo, ðiuolaikiniai þmonës, vertinantys asmeninio tobulëjimo vertæ, vis daþniau lanko psichologø biurus, o ne krizës formas.

Nes ið tikrøjø, kas yra psichologas?

Todël supaprastintu bûdu egzistuoja sàmonë, baigusi humanistinius tyrimus, susijusius su þmogaus elgesiu, jo vidinio pasaulio struktûromis ir socialiniais kontaktais. Toks asmuo, kuris sukelia mokslinius tyrimus, sukuria klinikose ar ámonëse, esanèiose skyriuose, kurie naudojasi þmogiðkøjø iðtekliø ar skatinimo veikla. Baigæs papildomà kryptá ir ágydamas þiniø bei patikrø, reikalingø gydymui, psichologas turi tapti klinikiniu psichologu-psichoterapeutu.Motyvacija pasirinkti ðià profesijà daþnai yra didelë empatija ir dalyvavimas kitø tipø veikloje. Paprastai asmuo, nustatantis paskutiná þingsná, turi didelá norà padëti kitam.Deja, tai malonus darbas. Kai kurie psichologai ieðko tiesiog paramos ir artumo. Jiems reikia darbuotojo, kuris dalintøsi su visais, kurie slepiasi nuo likusio pasaulio, ar jie nori ásitikinti, kad jie turi asmeniná gyvenimà. Taèiau moterys èia atvyksta su labai sudëtingomis problemomis, su visomis emocijomis, daþnai nusivylimu ar liûdesiu, kartais jos iðkrauna savo jëgà ar nusivylimà. Psichologas, remiamas þiniomis ir patirtimi, kasdien patenka á rankas ir kantriai perka visà meilæ ir jausmus, maþas dilemos dilemas ir plaèias paslaptis. Tada jis padeda sau su jais, ir tas pats pritraukia nuomonæ uþ tai, kà nematome, o tai yra mokymas, kà daryti su ðiuolaikinio pasaulio þiniomis ir sunkumais. Galima rizikuoti, kad psichologas yra mûsø draugas, kuris taip pat gali bûti neigiamai ávertintas. Dvasios kreiviø vadovas. Savo biure mes gauname supratimà ir saugumo patirtá, kurià gauna naudos gavëjas, galintis pasakyti viskà. Mes paliekame reljefo kvapà, natûralesná ir aktyvesná. Daþnai taip pat su ðypsena þmonëms.