Diagnostinis arenginys texa model axone 3

Kas yra kolposkopas?

Kolposkopas vis dar yra labai patrauklus diagnostikos prietaisas, naudojamas ginekologiniø tyrimø metu. Tai specialus árankis, kuris, dëka puikios optinës sistemos ir profesionalaus bendraaðio apðvietimo derinio, suteikia galimybæ kruopðèiai iðtirti intymias moterø kûno dalis, veikianèias pavojingas ligas. Su kolposkopu galite ásigyti iki 400 kartø didesná vaizdo padidinimà.

Diet StarsDiet Stars Veiksmingas ir labai skanus būdas numesti svorio

Kolposkopas ir jo naudojimas

Kolposkopas yra rekomenduojamas kolposkopijai, ty gimdos kaklelio pavirðiaus tyrimui kartu su kanalu, ir vis dar makðtá ir vulvà, siekiant nustatyti pokyèius, galinèius rodyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas. Minëta, kad kolposkopo sukeltos diagnozës tikslumas yra nuo 79 iki 97%, priklausomai nuo jo tipo.

Kaip rodo kolposkopinis tyrimas?

Kolposkopija yra neskausmingas tyrimas, atliekamas pacientui ginekologinëje këdëje. Vieno tyrimo pradþioje gydytojas pacientui skiria specialø laringgoskopà, padedantá vizualizuoti gimdos kaklelio makðties dalá. Pritvirtinus, á makðtá atsidaro spalva su skaidriomis sienomis, kurios pagalba ji þiûri á makðties sienà ir gimdos kaklelio pavirðiø patogiu didinimu, intensyviu apðvietimu. Kolposkopas su fotoaparato pagalba leidþia áraðyti klausimà ir iðsaugoti já atskirame ekrane, taip pat iðsaugoti ir duoti pacientui, taip pat medicininiø áraðø ir diagnozës paruoðimo tikslu.