Dulkio dalinimo madinos

Prieð prijungiant visà tam tikros patalpos dulkiø atskyrimo korpusà, turi bûti árengta gera dulkiø iðtraukimo sistema. Teisingà kelià parodo sistema, specialiai sukurta, individualiai pritaikyta buto, turinèio ypatingà apdulkinimà, poreikiams.

Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas - tai paslauga, kurià reikia uþsakyti gerai inþinerijos ámonei. Prieð biurà, o jo darbuotojai susidurs su pagrindinio uþsakymo metodo kûrimu, jie turi suprasti gamyklà ir atlikti iðsamius eksperimentus bei analizæ. Pasirinkus tinkamas vëdinimo maðinas, pradþioje bûtina susipaþinti su parduotuvës gamybos ypatumais ir atlikti pirmuosius stebëjimo ir valdymo platformos projektavimo darbus. Viskas turi bûti tvirta ir prieinama, kad ateityje suprojektuota dulkiø surinkimo sistema bûtø labai suplanuota konkreèioje institucijoje. Ðiø iðankstinio projektavimo analizës metu svarbiausia yra oro greièio ávertinimas uþterðtame interjere, svarbu pastebëti oro pokyèiø skaièiø kartu su sanepidu principais ir ávertinti oro greitá vamzdynuose, kad bûtø iðvengta jø uþterðimo. Netrukus ir tinkamai ávertinus ir paskirstius visus reikiamus duomenis, dulkiø surinkimo sistema bus suprojektuota gerai, ji ateityje atliks savo funkcijà, o jos eksploatavimo rodikliai nebus per dideli. Geras bûdas já iðpurkðti ir pûtimas á ðvarià oro salæ, taip pat ðiltas oro atgavimas þiemà. Pasirinkus tinkamus pjovimo árenginius ir patogius dulkiø surinkëjus, svarbu ne tik iðvalyti valomà orà, bet ir statyti aikðtelëje gauti atvirà ar ðvieþià orà. Tinkamai suprojektuota dulkiø surinkimo sistema, kurià ádiegë gamyklos vadovybë, yra pakankama, kad tiesiog padëtø ir sumaniai saugotø ir iðvalytø jà, kad iðvengtø uþpildymo ir nuolatinës þalos. Tokio árenginio dëka visos sklandþios ir vëdinimo priemonës bus sklandþiai veikianèios, jos papildomai atliks savo funkcijas, o darbuotojai eis á gerai iðvalytus kambarius.