Elektros prietaiso atheminimas

Elektrostatinis áþeminimas yra ypaè svarbi degiøjø dujø ir originaliø medþiagø, tokiø kaip skysèiai ar milteliai, pramonëje ir transportavimo srityje. Kai elektrostatinis krûvis sutelkiamas ðalia degiø medþiagø, kyla pavojus.

Kiekvienais metais visa Europa laikosi daugiau kaip 400 ðiø ávykiø sukeltø avarijø. Uþdegimas, gaisrai ir net sprogimai yra visiðkai realus pavojus, kuris suvokia kiekvienà sveikà þmogø ir investuotojà ðioje srityje.

Èia pateikiami patarimai dël elektrostatinio áþeminimo mechanizmø ir stiliø. Jø vaikðèiojimas á turiná sukelia nykstanèiø elementø sujungimà su maþo atsparumo procesu, kad bûtø galima áþeminti, naudojant tinkamà gnybtà. Rinkoje yra didþiulis jø simboliø kiekis - erkës, ásukamos, sumontuotos viename konteinerio korpuse. Iðsivysèiusios sistemos taip pat leidþia stebëti realiu laiku áþeminimà. Su kitais prietaisais jie negali iðduoti produkto ar dirbti su juo, jei kyla áþeminimo problemø. Kai kurie metodai faktiðkai blokuoja ðià parinktá uþdarant voþtuvà arba uþpildant, kuris yra brangus sëkmingai bendradarbiaujanèiø árenginiø gedimui ar bandymui apeiti saugumà. Tokie sprendimai daþniausiai prasideda geleþinkelio ir keliø tanklaiviais.

Neretai problema, susijusi su spaustuvø naudojimu lakuose, daþuose, tirpikliuose ar dervose, yra neámanoma visiðkai apriboti pavirðiaus padengimo medþiagomis procesà. Todël jis gali pagaminti elektrostatinio áþeminimo sluoksná, ið dalies arba visiðkai paneigdamas jo efektyvumà. Todël jis veikia ne tik prietaisus, bet ir konteinerius bei talpyklas, patalpintus pirmiau minëtø medþiagø saugojimui.