Enova saskaita

„Enova“ programinæ árangà sukûrë profesionalø grupë. Geriausi dizaineriai, programuotojai ir testuotojai per daugelá metø nenuilstamai dirbo, kad medþiaga bûtø tobulesnë. Jø tobulumas yra per daugelá metø glaudþiai susijæs su klientais, kurie gali parûpinti 24 valandas per parà septynias dienas per savaitæ. Visi klientai yra gydomi vieni. Geras ir glaudus bendradarbiavimas leido plëtoti programinæ árangà taip, kad ji taip pat bûtø efektyvesnë ir dar praktiðkesnë, kad ji nebûtø netgi IT aikðtëje.

„Enova Kadry“ programa ir „Payroll“ yra programinë áranga, kuri veiksmingai palaiko þmogiðkojo kapitalo valdymà visose ámonëse. Jis susiduria su biurais, kuriuose dirba keli ar keli tûkstanèiai darbuotojø. Ði programa atspindi sudëtingà organizacinæ organizacinæ struktûrà, turinèià didelá potencialà ir efektyvumà. Programinë áranga atitinka visus Lenkijos teisës aktø reikalavimus. Abu, jei bûtina áraðyti HR duomenis, apskaièiuoti socialinio draudimo ámokas, mokesèius, darbo uþmokestá ar ligos iðmokas. Programinë áranga skirta daugeliui gavëjø. Jie gali apimti, be kita ko, valdybos, buhalterinës apskaitos tarnybø, ámoniø, teikianèiø paslaugas nuo darbo skaièiaus ar personalo áraðø, darbuotojus, taip pat personalo skyriaus darbuotojus ir darbo uþmokestá.

Verta pasikliauti ilgametæ patirtá turinèia kompanija. Pasirinkite programinæ árangà „Enova Kadry“ ir „Wages“ vystymuisi ir graþiau valdykite savo ámonæ. Programa suteikia naudos gerinant þmogiðkøjø iðtekliø departamento valdymo procesus, sistemos veikimà, maþinant klaidø rizikà, procesø automatizavimà ir greità bei intuityvø ávedimà á plaèias þinias apie darbuotojus. Programinë áranga taupo þmogiðkøjø iðtekliø skyriaus darbo valandas ir palaiko ðá skyriø kasdieniame darbe. Programa uþtikrina visapusiðkà bendradarbiavimà su visomis taisyklëmis ir ástatymais nustatytais reikalavimais visame pasaulyje.

Pasirinkite programinæ árangà „Enova HR“ ir darbo uþmokestá bei nurodykite, kad IT personalas yra atsakingas uþ 24 valandas per parà septynias dienas per savaitæ. Jie padës jums ádiegti, konfigûruoti ir paleisti programinæ árangà, paruoðti ámonës kompiuterinæ sistemà kûrimui naudojant programinës árangos laikmenà.