Erotomanijos psichika

Esant tokioms dulkëms, kurios kelia sprogimo pavojø, bûtina naudoti ATEX sertifikuotus árenginius ir konstrukcijas, suprojektuotas ir pagamintas pagal ATEX taisyklæ, kuri yra svarbi ES teritorijose.

Ágyvendinant, dulkiø daþymo sàlygomis, turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma, turime uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina didþiàjà dalá pavojø, taèiau norint já plaèiai naudoti, naudinga ádiegti tinkamai paruoðtus ir galbût gerus technologinius, techninius ir procedûrinius sprendimus. Taigi, kokie sprendimai?

ATEX dulkiø ðalinimas praktiðkaiDarbe dulkiø iðtraukimas ATEX (kartu su Europos direktyvomis gali bûti:- vietiniø iðmetamøjø terðalø, kurie turëtø bûti árengti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, naudojimas yra tvirtinimo rankenëlës, pramoniniai gaubtai arba specialûs suckers, \ t- reguliariai dulkinant dulkiø klasterius pavirðius (kad bûtø galima apþiûrëti stakles, ir ðiuo tikslu naudokite pramoninius dulkiø siurblius, \ t- geras darbiniø árankiø ir individualaus dulkiø surinkimo sistemos áþeminimas, nes jis vis tiek gali sukelti elektrostatinius krûvius, - áþeminimas neleidþia veikti,- tinkamas dulkiø surinkimo kanalø konstravimas ir draudimas nuo erozijos, \ t- naudoti ventiliatorius, filtrus ir dulkiø ðalinimo árenginius, suprojektuotus pagal ATEX direktyvà ir turintys gerus sertifikatus.Norint uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemos yra verta modernizuoti árenginiuose (gaisro ir (arba gaisro árenginiuose.