Filtro dulkio surinktuvai

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad yra keli dulkiø surinkimo bûdai. Pirmasis dulkiø kolektoriø tipas yra nusodinimo kameros. Taigi yra gravitacijos dulkiø kolektoriai. Dulkiø dalelës, patekusios á toká dulkiø surinktuvà, esant gravitacijos poveikiui, patenka á atskirà dulkiø surinkimo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra paprastesnës, laisvai atleidþiamos nuo tokios dulkiø surinktuvo dalies. Svarbi ðio tipo dulkiø surinkëjø vertë yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas pramoniniø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jie atsiduria aplinkoje, kad tokie patiekalai yra eksploatuojami ir juose yra daug supaprastinta konstrukcija. Jûs visada turëtumëte galvoti apie tai, kad jø veiksmingumas nëra didelis. Ir daugiau gamybos parduotuviø jie neveikia.Filtrai yra skirtingi. Dabartinio agento filtravimo kolektoriai veikia, kad uþterðtas alkoholis atliekamas tinkamais audiniais. Ðioje sistemoje terðalai sëdi ant audinio, o iðvalytos dujos teka. Ðie dulkiø separatoriai yra labai veiksmingi. Ðtai kodël jie gerai dirba patikimose gamybos parduotuvëse.Verta paminëti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra privalomas visose darbo vietose, kuriose yra parodyta tam tikra oro tarða. Vis dëlto verta paþymëti, kad tokie ekonominiai dulkiø surinkëjai yra labai toli ir mes turime pritaikyti jûsø dulkiø surinktuvà prie parduotuvëje atlikto darbo. Tai turëtø bûti perskaityta apie tinkamus tokiø dulkiø surinkëjø parametrus, kad galiausiai galëtume nuspræsti, kiek nuspræsti, dël ko turime nuspræsti. Dulkiø kolektoriø tipai daugiausia skirstomi á valymo efektyvumà. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, tikrai bus daug aktyvesni. Tai yra svarbesnë uþ pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonæ. Verta naudoti patyrusias ámones, kurios yra geros apþvalgos. Ðioje politikoje, kuri garantuoja, mes nepavyksime dël ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.