Fiskalinis kasos aparatas elzab iota e

Verslininkai, vykdantys ekonominæ kampanijà, kurioje jie priima kasos aparatus, turi pasirûpinti daugybe reikalavimø. Vienas ið jø yra popieriniø ritiniø, turinèiø pajamø kopijas, tikslas per laikotarpá, nurodytà svarbiame reglamente, kuris 2013 m. Buvo pratæstas.

Iki 2012 m. Gruodþio 31 d., Vadovaujantis Finansø ministro 2008 m. Reglamentu, galiojo pereinamasis laikotarpis, per kurá pajamø kopijos turëjo bûti saugomos dvejus metus. Nuo 2013 m. Pradþios kvitø kasos saugojimas pasikeitë ir pratæstas iki penkeriø metø. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus finansinëmis sumomis 2013 m., Turëtø paimti 2012 m. Ir 2011 m. Pardavimus patvirtinanèiø pajamø kopijas, o ankstesnes kvitus galima sunaikinti. Taèiau jie turi nepamirðti, kad archyvuotos 2013 m. Áplaukø kopijos turi bûti saugomos iki 2018 m., Nes paskutiná kartà skaièiuojamas penkeriø metø laikotarpis nuo kalendoriniø metø, kuriais baigiasi mokesèiø mokëjimo terminas, pabaigos.Kodël fiskaliniø pajamø kopijø saugojimas yra penkeriø metø laikotarpis? Paskutiná kartà virð þmoniø, kad mokesèiø ásipareigojimo apribojimo laikas yra tik penkeri metai.Yra daug baimiø, o naudingø laiðkø archyvavimo kopijos yra tikrai didelës. Taèiau Finansø ministerija mano, kad penkeriø metø laikotarpiui tenka uþduotis iðtaisyti mokëjimus. Kvitø kopijos yra vienintelis árodymas, kad dokumentai parduoti, dalis kainos ir mokesèiø tarifø.Taèiau tai, kad, nors ástatymø leidëjas nurodë tam tikrà laikà, kad archyvuotø ritiniø kopijas su kvitais, ji nenurodë, kokià kokybæ jie turëtø iðlaikyti. Pigiausi fiskaliniai kasos aparatai Krokuvoje saugo savo pajamas popieriaus organizacijoje. & Nbsp; & nbsp; Svarbesnës lëðos su iðplëstiniu moduliu tikisi archyvuoti elektronines kvitus. Taip pat reikëtø nepamirðti, kad net verslo likvidavimo faktas neatleidþia verslininko nuo ástatyminio ápareigojimo saugoti kasos aparatø kopijas.