Fiskalinis spausdintuvas novitus hd e

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Remiantis 2008 m. Lapkrièio 28 d. Finansø ministro potvarkiu, kiekvienas fiskalinis kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas turi bûti tikrinami kas dvejus metus. Kasos aparato savininkas, kuris nepateikia ðios formos, yra nubaustas. Pirmoji bausmë - mokesèiø inspekcijos reikalavimas gràþinti mokesèiø lengvatas ir ástatyminës palûkanos, apskaièiuotos nuo nusikaltimo padarymo dienos. Antroji bausmë yra mandatas, kuris gali bûti iki 500 zlotø. Verta paminëti, kad klientas privalo laikytis patikrinimo termino, jis turi turëti patikrinimo datà.Kà idealiai tikrina techninës prieþiûros specialistas?

Na, pavadinimas „techninë apþvalga“ kasos aparatø kontekste nëra labai klaidinantis. Kodël? Kadangi patikrinimo metu tikrinami tiksliai kasos aparato faktai, kurie yra atsakingi uþ apyvartos registravimà. Karininkas neieðko gedimø, galinèiø nukreipti viso kasos funkcionalumà, o að tik sutelkiu dëmesá tik á minëtas dalis, jø komponentus, kuriø klaidingas gyvenimas galëtø bûti naudingas neteisingai apskaièiuojant mokëtinà mokestá.

Kokios yra kasos perþiûros iðlaidos?Viso fiskalinio kasos perþiûrai paprastai mokama nuo 100 iki 300 zlotø.

Kiek kainuoja tokia apþvalga?Perþiûros trukmë yra apie vienà valandà, ne daugiau kaip dvi valandas, todël ji nori bûti centralizuotai priklausoma nuo techninës prieþiûros specialisto. Þinoma, mûsø pinigai neprivalo bûti teikiami paslaugai, o mes galime papraðyti, kad þmonës, atsakingi uþ ðios technologijos kûrimà, atvyktø á mûsø ámonæ, taigi tai bûtø laikoma papildoma paslauga, o tai reiðkia, kad mokame papildomus mokesèius. Verta prisiminti, kad audità gali atlikti tik ágaliotasis techninës prieþiûros specialistas. Todël reikia, kad visos techninës prieþiûros specialisto atliekamos operacijos bûtø pradëtos eksploatuoti. Áraðai taip pat turi bûti paprasti, patvirtinti ámonës darbuotojo paraðu ir antspaudu.Màstymas apie ðià formà yra labai svarbus, nes ðios nuostatos normos nëra didelës, o techninës perþiûros trukmë trunka ilgai.