Fizinis aktyvumas 50

Mësa pati svarbiausia þmogaus mitybos dalis. Rekomenduojama naudoti ðaldymui, taip pat ávairiø mësos patiekalø ruoðimui. Kai kasdien naudojame didelæ þmoniø grupæ, tai tikrai prisidës prie gastronomijos prietaiso, vadinamo „vilku“, arba mësmale. Todël yra þmogiðka priemonë ðaldytai mësai ðlifuoti.

Maðina turi daugybæ apsaugos priemoniø, skirtø saugai dirbti dirbant, taip pat rûpintis þmoniø sveikata. Taigi nëra jokios tikimybës, kad bet kokia mësos malimo árangos dalis gali bûti padengta rûdiu, o tai yra nepalanki darbuotojui. Visi prietaiso elementai, lieèiantys medþiagà, yra pagaminti ið nerûdijanèio plieno arba rûgðtims atsparaus. Á komplektà áeina suvirintas korpusas, pavara su pavarø dëþe ir elektrine pavara, lovis su loveliu, turinèiu varþtus ir pjovimo elementus, ir pakrovimo krepðelis. Tokia áranga puikiai veiks restoranuose, valgyklose, taip pat visose kitose vieðojo maitinimo patalpose. Vilkas mësmalë taip pat gali bûti naudojama maþesnëse arba vidutinëse mësos perdirbimo ámonëse, taip pat sandëliuose. Já galima praktiðkai panaudoti namø laukuose, kuriuose gaminama daug mësos produktø, arba mësos patiekalø valgymui. Mësmalë dirbs agroturizmo laukuose, kuriuose ji buvo ádëta á jos produktus. Kaip ir tuose namuose, kuriuose gyvûnai laikomi natûraliam naudojimui. Be to, jums reikia daþnai smulkinti didelæ mësos dalá, ypaè didesnio ðeimos dydþio. Prietaisas & nbsp; kuris yra vilkø maðina mësos gamybai, turinti daugybæ prieinamø ir dideliø mësos malimo bûdø, taupant klimatà ir dydá. Naudojant tradiciná skustuvà kyla fizinë átampa, nes reikia energijos. Dabartinis þaidimas turi tvirtà ir tvirtà patiekalà, kuris daugelá metø dirbs be pertraukos. Be to, vilkas turi didelæ garantijà. Papildomas privalumas yra tai, kad ji yra gera maðina, kuri turi bûti ðvari, nes atrodo, kad jos ðlifavimo árenginys iðmontuojamas. Todël ði áranga atitinka aukðtus higienos ir saugos standartus. Ðis þaidimas yra ne tik aukðtos klasës, bet ir puikus spektaklis, nes jis gali sukurti nuolat. Tam reikia tik keliø valandø maþos apþiûros ir prieþiûros.