Ikea pletros istorija

Ápareigojimas turëti kasà apima vis daugiau moterø, vykdanèiø individualià veiklà. Kiekvienais metais maþiau ir maþiau þmoniø atleidþiami nuo dabartinio tikslo. Yra keletas kasos tipø. Norint pasirinkti optimaliausià konkreèiai veiklai, verta þinoti, kà jie skiriasi vienas nuo kito. Tarp kasos aparatø yra ðie:

1. Vienos vietos kasos aparatai - tai didþiausia kasos aparatø grupë. Todël jie yra populiariausi, daþniausiai naudojami parduotuvëse, kasos aparatuose, kuriø funkcionalumas priklauso. Jø trûkumas yra gana maþa vertë ir gana paprasta paslauga. Pasirinktiems modeliams galima prijungti iðoriná árenginá, pvz., Kompiuterá. Tai retai atsiranda dël specializuotø programinës árangos, kuri yra prieinama rinkoje tam tikrø tokiø kasos aparatø modeliø, þalos.

2. Neðiojamas kasos aparatas mobilusis kasos aparatas. Jo maþas dydis leidþia paslëpti trumpà moteriðkà piniginæ. Jø santykinai maþas svoris leidþia lengvai ádëti juos á kitas vietas be jokiø problemø. Tokie kasos aparatai turi daug atspariø akumuliatoriø, todël jie gali dirbti daugelá valandø neprisijungdami prie elektros. Unikalios techninës charakteristikos leidþia mobiliajam kasos aparatui gerai ásisavinti ðalies vaidmená, nes daugiau butø yra nedidelëje erdvëje. Daþniausias ið paskutinio segmento pasirinktas pavyzdys yra „mobilusis el.

3. Kompiuteriniai kasos aparatai - moderniausias kasos aparatø tipas. Jie yra kompiuterinis ryðys su fiskaliniu spausdintuvu. Taigi, todël spausdintuvas negali bûti tinkamai prijungtas prie kompiuterio. Tik sujungtas su ja sukuria naujà kasos aparato modelá. Jo veikimui bûtina ádiegti specialià kompiuterinæ programinæ árangà. Nepaisant tokiø sàlygø, ji sukuria daugiausiai galimybiø, ji toli graþu nëra bet kokio tipo kasos aparatas. Jis gali turëti iðorinius árenginius, prijungtus prie jo. Tai sukuria didþiausià komforto aptarnavimà ir stengiasi iðbandyti ilgesnëse patalpose, kur judesiai yra intensyvûs. Kompiuteryje áraðytos ataskaitos yra tikslesnës nei áprastiniuose bilietø kasose.

4. Sisteminiai kasos aparatai - statyboje jie gali suformuoti kompiuterá ir daugybæ kitø kasos aparatø, kad jie galëtø rinktis didelëse komercinëse ástaigose. Jie yra suderinami su kitais árankiais, pvz., Su brûkðninio kodo skaitytuvu arba skalë. Ðis poþiûris pagreitina þmogaus aptarnavimà ir sukuria didesná aptarnavimo komfortà.