Iota fiskalinis kasos aparatas

VaricoBoosterVaricoBooster - Pajuskite kojø lengvumà ir kovokite su varikozinëmis venomis!

2015 m. Sausio 1 d. Pasiraðiau ástatymà, kuris taip pat sumaþino daugelá tø verslininkø, kurie neprivalo uþregistruoti savo sandoriø fiskalinei sumai. Jei iki ðiol nenaudojote kasos, tai tikrai pasikeis. Ðiek tiek daugiau yra vadinama pabaiga, kad moterys, kurianèios ekonominæ kampanijà, bus priverstos pirkti kasos aparatà. Kadangi kiekvienos ámonës biudþete yra dideliø iðlaidø, verta patirti ðiandien, kurioje sistemoje jûs galite gauti kompensacijà uþ toká pirkimà.

- Visi verslininkai, ásigijæ kasà ir registruodami savo pardavimà, turi teisæ reikalauti kompensuoti iðlaidas. Norëdami kreiptis dël tokios gràþinimo, turite atlikti tam tikrus formalumus. Pagal ástatymà 90% pirkimo kainos gali bûti susigràþintos be PVM, taèiau ðis pranaðumas negali virðyti 700 PLN. Be abejo, galimybë gauti gràþà yra gera þinia visiems verslininkams, kurie nemëgsta iðmesti pinigø.

- Negalime pamirðti, kad mokesèiø inspekcijai buvo pateiktas specialus praneðimas, kuriame nuspræsime, kiek lëðø panaudosime, ir nurodysime jø tvarkymo adresus. Jûs taip pat turite gràþinti tikslià datà, kai pradëjome registruoti pardavimus tam tikrame kasoje. Ðis faktas galioja ir mes negalime nustoti kalbëti apie tai.

Norëdami gauti pinigø uþ kasos pirkimà, turime turëti pirkimo árodymà. Vienà deklaracijà galime praðyti gràþinti vienà kartà. Jei svarstysime abejones, susijusias su paskutiniuoju, kaip kreiptis dël gràþinamosios iðmokos, mes surasime nemaþai statomos informacijos - èia daug produktø yra naudingi paskutiniam faktui. Sàþiningai mes nesame vieninteliai þmonës, kuriems bûtinybë ásigyti kasos yra visiðkai nauja. Taèiau, padedant patyrusiems specialistams, galësime ne tik nusipirkti reikiamus pinigus, bet taip pat galësime susigràþinti iðlaidas, patirtas norint pasakyti ðá pirkiná.

Kur ásigyti kasos? Galime ásigyti fiskaliná árenginá tiek elektroninëje prekyboje, tiek stacionariuose padaliniuose. Turëtume nepamirðti, kad reikðmë bûtø ágaliotas platintojas ir kad ji taip pat turëtø teikti aptarnavimà.