It programos mokykloms

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, sukurta siekiant pagerinti ámonës veiklos efektyvumà. Gamintojo duomenimis, „enova 365“ sistemà apdoroja daugiau kaip aðtuoni tûkstanèiai Lenkijos ámoniø!

„Enova“ priklauso nuo daugelio ðiuolaikiniø ámoniø poreikiø.Daugiafunkciðkumas leidþia pasirinkti tiksliai reikalingà funkcijà. Moduliacija leidþia valdyti ir apriboti sistemos galimybes, kad ið linijos galëtumëte virðyti paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis dirba su „Windows 7 & nbsp;“ platforma ir aukðèiau, ir nusipirks uþ paslaugà planðetiniame kompiuteryje.Kitos galimos parinktys yra praktika iðmaniajame telefone arba per narðyklæ.Sistema leidþia atlikti visiðkà kontrolæ ir uþduotis.Operatoriai priskiriami paraiðkos taikymo srièiai. Veiksmo ágyvendinimo etapas, kurá jis tikrina bet kuriuo metu. Dël ðios prieþasties iðvengiama orumo ribø ir að rasiu trûkstamus dokumentus.

Enova sistema yra iðleista trimis variantais.1. Standartinë licencijø ásigijimas - jis sustoja su kliento kokybe ir pasiûlymu já atnaujinti. Idealus pasirinkimas ámonei, turinèiai subsidijas ar lizingà.2. Programinës árangos nuoma - kaina yra gaunama, kai mokestis uþ naudojimàsi pasirinktais sistemos elementais. Tinkamas vaistas maþoms ir maþoms ámonëms.3. Stiliaus ir infrastruktûros nuoma - visa paslauga yra suprojektuota tiekëjo. Moduliai yra nuomojami su serveriu, atnaujinami ir atsarginës kopijos. Kûnas yra pasirengæs ið karto! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Enova sistemà sukûrë Soneta sp. Z o.o.Ámonë buvo ákurta 2002 m., Nes ekspertø þinios ir geras aptarnavimas padëjo pasiekti sëkmæ rinkoje.„Soneta“ misija yra valdyti programinæ árangà, kuria sukuriami draugai ir vyrai, kurie gauna didþiausià efektyvumà naudodamiesi informacinëmis technologijomis, reikalingais verslo sëkmei pasiekti.Prekës þenklas yra socialiai átrauktas ir remia tokius fondus kaip „Wiosna“ ir „Mimo wszystko Anna Dymnej“.