Jaunikio vertejas

Nors vertimo rinka ðiuo metu plinta su naujausiais talentais (kasmet tûkstanèiai iðtroðkusiø studentø iðeina ið filologijos fakultetø, vis dar rimtas yra rasti geriausià, saugiausià ir ekonomiðkiausià vertëjas.

Viskas dël idëjos, kad pasiûlymai kartu su vertimu - ar tais paèiais tekstais, ar tais paèiais þodiniais klausimais - yra daug, daugelis ið jø nëra didelis dëmesys. Taigi darysime prielaidà, kad jo noro tikslas yra iðversti anglø kalbà á sostinæ. Kokià pagalbà galime rasti? Jei „neáeisite“ á pasiûlymo kokybæ ir laikà, o ypaè á tai, kad iðvengsite klimato nuostoliø ir pinigø? Mes stengsimës visa tai paskelbti ðiuolaikinëje medþiagoje.

Pirmas dalykas, norint versti gerà vertëjà, yra internete pateikto pasiûlymo bûklë. Ið anksto turëtume atmesti visus dabartinius pasiûlymus, kuriø turinys sutrumpintas iki trijø ar keturiø sakiniø. Tikrasis vertëjas, kaip anglø filologijos absolventas ar kitas, gali ðiek tiek daugiau pasakyti apie save - taip pat ir paskutiná toká metodà, kuriuo skatinamas potencialus vartotojas naudotis savo paslaugomis. Tuomet svarbu, kad vertëjo pateiktas pasiûlymas bûtø pateiktas ir glaustas, taèiau su dabartiniu trumpumu negalime ðiukðliø. Turëtume sutelkti dëmesá á vertëjus, kà jie sako, kokias temas jie geriausiai jaustø - ypaè jei norime pasimokyti pasimokyti ar universitetà, ir specializuotà tekstà, kuriam reikalinga vertëjo patirtis (daþnai specializuotas þodynas tikriausiai verèiamas asmuo, kuris nëra susipaþinæs su problema, yra netikslus, todël verta rasti þmogø, kuris þinotø, ko ieðko. Verta ieðkoti tinkamo vertëjo vertimo organizavimo.

Kitas svarbus veiksnys yra vertëjo laikinumas - svarbu, kad jis per kelias dienas iðverstø mums vertimà. Daþnai gali susidurti su vertëjais, kurie nieko nepaminëja apie ágyvendinimo etapà namuose. Nebûtø pagalbos (nebent mes juos iðsiaiðkiname, kai tik gausime darbà. Jei jis dabar nori mûsø ir nenorime iðgirsti pasiteisinimø ar negalavimø ar skaldytø kojø, geriau investuokite á patikimà þmogø. Èia mes naudojame visà pareiðkimà: vertiname pasiûlymo patikimumà. Jei matome, kad jos tëvas ádëjo daug laiko ruoðdamas jà, galime garantuoti, kad ji nori já namuose.