Kasos aparatas euro 50te mini apthvalgos

In vitro (apvaisinimas in vitro daugiausia yra paskutinë iðeitis poroms, kurios kreipiasi dël vaiko. Tai ilgai trunkantis ir stresinis procesas, taèiau daugelis laimingø porø dël to gali dþiaugtis norimu palikuoniu, net jei kitos formos pasirodë esanèios nepatikimos. Gydymas skaièiuojamas spermos su kiauðiniu prijungimu laboratorinëmis sàlygomis, ne moters kûno.

Stiliaus indikacijos gali bûti prieþastis tiek partnerio pusëje (sumaþëjæs spermos parametras, tiek partneris (kiauðintakiø obstrukcija, nesugebëjimas ovuliacija. Daþnas in vitro apvaisinimo rodiklis yra idiopatinis nevaisingumas, kurio prieþastys neþinomos. Prieð atliekant in vitro, pacientui bûtina sukurti laboratoriniø tyrimø rinkiná ir spermos tyrimo partnerá. Toliau bûsimi tëvai turi raðtu pareikðti savo þinias, kad galëtø atlikti procedûrà. Kitas þingsnis yra moters hormoninë (farmakologinë stimuliacija didinant brandþiø oocitø skaièiø. Narkotikai, taip pat jø dozë, atskirai tiriama specialisto, kartu su ankstesniø pacientø tyrimø sëkme. Antrasis etapas - tai moters kiauðiniø làsteliø gavimas gydytojo paskirtame pavadinime. Procedûra atliekama pagal bendràjà anestezijà ir yra kelios minutës. Jis susideda ið abiejø kiauðidþiø matomø pûsleliø skylimo, siekiant surinkti folikulø skystá, turintá oocitus. Tuo paèiu metu paciento partneris praneða apie spermos pabaigà (prieð operacijà patartina iðsaugoti seksualinæ abstinencijà keletà dienø. Antrasis þingsnis yra sujungti surinktus oocitus su spermatozoidais laboratorijoje. Ðiuolaikiniame sprendime sukurti embrionai yra iðsaugoti inkubatoriuje, kur yra dideliø prieþasèiø jø augimui. Po keliø dienø jis patenka á paciento gimdà, naudojant plonà kateterá. Ði procedûros sàlyga nëra didelë, todël nereikia anestezijos. Po embrionø perkëlimo pacientas turëtø sumaþinti fiziná aktyvumà (bûtina laikina abstinencija ir pagerinti jos gyvenimo bûdà. Po deðimties dienø jis privalo praneðti klinikai apie biocheminá nëðtumà. Penktà savaitæ po procedûros bûtina atlikti ultragarsà, patvirtinantá nëðtumà. Gedimo atveju galima pakartoti procedûrà naudodami paruoðtus rezervinius embrionus. Pagal naujausius tyrimus in vitro veiksmingumas yra apie 40%. Ðis metodas visada yra paskutinë paslauga nesëkmingoms poroms, ieðkanèioms vaiko.