Kasos aparatas euro 50te mini vadovas

Visø sutikimø gavimas kasoje yra mûsø, taip pat ne tik mûsø, teisinëje & nbsp; Kiekvienas, net ir maþiausias sandoris, turi bûti sumokëtas uþ fiskalinæ sumà, nes jis turi bûti apmokestinamas PVM.

Ásigijæ savo parduotuvëje kasos aparatà, ðis pirkimas atliekamas pagal specialià paslaugà, kuri turi turëti kasos klausimus. Krokuvoje esantys fiskaliniai kasos aparatai yra stendas, kuriame galima ásigyti visus fiskalinius árenginius, labiausiai tinkanèius konkreèiai srièiai. & nbsp; Tokios & nbsp; parduotuvës darbuotojai ir paslauga & nbsp; turi teisæ keisti sumà, uþprogramuotà pagal sumà, kai atitinkamos nuostatos, pagal kurias ateis mokesèiø pokyèiø suma. Visus remonto darbus kasos pabaigoje gali atlikti tik ágaliota tarnyba.

Kasos aparatas yra tik paprasta áranga, kuri gali bûti sugadinta, todël kiekvienas, kuris vykdo komercinæ ar aptarnavimo veiklà ir yra kasos aparatas, turi þinoti blogø pinigø priëmimo taisykles. Sugadintas kasos aparatas turi bûti kuo greièiau suremontuotas, neturint jokios prasmës paskutiniam, kokia yra þalos bûklë ir kaip ði þala turi átakos tolesniam parduotuvës egzistavimui. Þinoma, pavyzdþiui, spausdintuvas yra sugadintas, todël ant gavimo yra tik fragmentas. Taèiau neiðsamus gavimas, kuris dabar yra prieþastis, dël kurios mokesèiø inspekcija suteikë ágaliojimus jà iðdavusiai bendrovei!

Todël, kai tik pamatysime kasos aparato þalà, neturëtume jà taisyti ant lenkø rankos. Netinkamas kasos aparatas turëtø bûti laikinai paðalintas ið parduotuvës funkcijos ir surenkamas ið papildomo aktyvaus kasos aparato, o jei jo nëra - uþdarykite parduotuvæ, kol prietaisas bus pataisytas. Kadangi kasos gedimas gali sustabdyti visos parduotuvës darbà, kasos paslaugos veikia labai lengvai ir stengiasi reguliariai paðalinti trûkumus, ty per trumpiausià ámanomà laikotarpá. Taigi, nustaèius bet kokius kasos aparato sukûrimo paþeidimus, mes neturime stengtis jà pataisyti Lenkijos ranka - praðome paskambinti á tarnybà ir susisiekti su techninës prieþiûros specialistu arba, þinoma, paimti pinigus á aptarnavimo patalpà, be to, neáskaitant saugumo. Tokius procesus turëtume atlikti kuo greièiau, kad sprendimà bûtø galima greitai iðtaisyti ir kad jie galëtø vël naudotis kasoje.