Kasos aparatas samsung er350 f

Galima atskleisti, kad þmogus gaus didelæ finansinæ baudà, nes jis neþinojo, kad jis turëjo saugoti fiskalinæ sumà.Dabar reikia ádiegti fiskalinius árenginius novitus deon e & nbsp; tiems mokesèiø mokëtojams, kuriø apyvarta virðys 20 000 PLN. Tai ðiek tiek maþesnë apyvarta nei pastaraisiais metais, o Finansø ministerija stengsis, kad paskutinis apribotø ðià idëjà, sudarydamas kità prekybos sàraðà, kuriame prekybininkai turëtø ádiegti kasos aparatus prieð pirmà pardavimà. Ðiuo metu kiekviename biure ir dirbtuvëje turi bûti privalomas kasos aparatas. & Nbsp; gedimo atveju „kasos aparatas“, nes neturime rezervinio fiskalinio kasos - turëtumëte visiðkai atsisakyti pardavimo.

https://lt.biostenix-sensi-oil.eu/Biostenix Sensi Oil - Veiksmingas būdas klausytis problemų

Jei mokesèiø mokëtojas neturi fiskalinio kasos, o atsakingas asmuo turëjo já laikyti, jam bus skirta bauda iki 240 dienos tarifø uþ „knygà“. Dar blogiau, jums gali bûti atimta 90% grynosios pirkimo kainos, tinkamos PVM atskaitymui ar gràþinimui, ir be atskaitytino 30% pirkimo mokesèio tuo metu, kai nëra iðmokos pinigais. 240 þmoniø taip pat bus baudþiami mokesèiø mokëtojo uþ nepatikimà knygos laikymà. Be to, jei mokesèiø mokëtojas neparodo ðio pardavimo PVM sutartyje, jis taip pat bus baudþiamas iki 720 dienø tarifø, laisvës atëmimu iki 2 metø arba abiem.Jei mokesèiø mokëtojo veikla yra susijusi su daugeliu transporto paslaugø, skystø dujø paskirstymo, interneto svetainës pardavimø automobiliams, jis yra susijæs su televizijos ar radijo ryðio árenginiø tiekimu, taip pat visais fotoaparato dalimis - mokesèiø mokëtojas privalo skaièiuoti kasos aparatà. Tas pats pasakytina ir apie susidomëjimà brangiøjø metalø gaminiø pristatymu, kompiuteriniø duomenø ar naudojimui skirtø medþiagø pristatymu aukcionui. Pareiga be metiniø pajamø taip pat taikoma parduodant tabako gaminius, alkoholinius gërimus, o ne tam tikromis iðimtimis kaip PKWIU árodymas. Ðiais metais atvaizdas, kad yra kasos aparatas, bus atimtas ið verslininkø, kurie kalba apie paslaugas þmonëms, neturintiems finansinës veiklos ir vienkartiniø ûkininkø. Su sàlyga, kad visa mokesèiø mokëtojo iðmoka yra dokumentuojama su sàskaita, nurodanèia gavëjà. Bilietø pardavimas ir vietø rezervavimas keleiviams veþti sëkmingai, kai panaði veikla buvo vykdoma paðtu, banke ar visoje institucijoje. Tik tiems mokesèiø mokëtojams, kurie atlieka ðias operacijas 2015 m., Virðijus subjektyvià iðimties ribà, reikia naudoti kasos aparatus.