Kasos aparatas yra lengvai naudojamas

Kasos aparatas yra elektroninis prietaisas. Jos pagrindinë uþduotis yra apyvartos registravimas ir sumos, sumokëtos mokant mokestá ið didelio pardavimo. Paprastai dienos pabaigoje kasos aparatai generuoja tinkamà fiskalinæ ataskaità. Nëra jokio bûdo pakeisti ðio fakto numerius.

Tinkamai veikiantis kasos aparatas yra labai svarbus, kad bûtø visa ámonë. Nepaisant to, ar jis yra sujungtas su kompiuteriu, terminalu ar veikia kaip vienintelis elementas, svarbu rûpintis jo technine iðvaizda. Kasos aparatai bûtinai turi atitikti visus Finansø ministerijos reikalavimus. Pirmiausia jie turëtø turëti fiskaliná modulá, klaviatûrà, ekranà ir gerà funkcionalumà. Taip pat svarbu, kad kasoje bûtø ádiegta sistema, palaikanti jos ágyvendinimà, net ir sëkmingo elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju. Gerai valdomas árenginys yra patvirtintas.Kartais dël naujø prieþasèiø kasos aparatas gali sugesti. Tokiu atveju gali iðtaisyti tik krakovo fiskaliniø kasos specialistø tarnybà. Ekspertai vertina, kokià þalà jie turi padaryti. Jie gali susidurti su dviem pagrindinëmis problemomis.1. Pirmasis yra mechaninis sunaikinimas. Sprendimas dël elektros energijos, tam tikrø savybiø vartojimas. Tokiu atveju atliekamas elementø keitimas ir papildomas kasos aparatas.2. Kita situacija susijusi su programinës árangos gedimais. Èia pasirûpinkite. Þinodami apie árangà, visi sandoriai, kuriuos atlieka biuras - svarbu juos pasiimti iki pasiûlymo ribos.Daþniausiai ámonës kasos aparatai yra ECR, elektroninë bilietø kasa. Ðis tipas bus nupirktas uþ paruoðtà prisijungimà prie prekybos centro. Trûkumas yra ðviesos gebëjimas iðplësti árenginá, taip pat maþos konfigûracijos parinktys.Kitas gana daþnai naudojamas projektas yra POS arba elektroninë pardavimo sistema. Ji apima kompiuterinius kasos aparatus, susijusius su fiskaliniais spausdintuvais.Turime gerà klausimà apie mûsø kasos aparato techninæ bûklæ. Leiskite mums turëti galimybæ aptarnauti ir, be to, atlikti reguliarius patikrinimus, padëti iðvengti nenumatytø pasekmiø, susijusiø su árangos gedimu ir sugadinimu.Taèiau toks sprendimas jau bus priimtas, verta rinktis patikimus specialistus, kurie galës atlikti bûtinus remonto darbus.