Kasos aparato klaida 36

Jei pradësite savo darbà, verta tai padaryti, arba jûs neturite pirkti „postnet“ neo & nbsp; ir kiekvienà dienà naudokite savo funkcijà. Lenkijos teisës aktai labai kruopðèiai ir tiksliai informuoja mus, kas turi átraukti kasos aparatà ir kas turi iðduoti kvitus.

2015 m. Mokesèiø mokëtojø, kurie buvo tinkami laimëti ið tam tikrø atleidimo nuo pareigos turëti fiskalinius kasos aparatus, skaièius savo ðalyje smarkiai sumaþëjo, o tai reiðkia, kad fiskalinis kasos aparatas kasdien sustoja, todël reikia daugiau pilieèiø.

Kartu su ávairiomis PVM ástatymo nuostatomis visi savo regiono mokesèiø mokëtojai siekia naudoti kasos aparatus, kai jie parduoda verslà nedirbanèiø asmenø darbui. Mokesèiø mokëtojai taip pat prisimena ápareigojimà naudoti kasos aparatus, kai uþregistruojami pardavimai vienkartiniams ûkininkams. Tik tie mokesèiø mokëtojai, kuriø metinës pajamos virðija 20 000 PLN, turi ásigyti fiskalinëse kiðenëse.

Taip pat verta paminëti, kad automobiliø dirbtuvës neprivalo naudoti kasos, jei jø parduodami vaisiai tiesiogiai surenkami automobiliuose. Esant tokioms galimybëms, automobiliø remonto dirbtuvës siûlo paslaugà, taèiau jos neparduoda tam tikrø prekiø. Mokesèiø tarnybos taip pat nurodo, kad ðiuo atveju á remonto paslaugas átrauktose sàskaitose faktûrose nenurodykite surinktø daliø, nes ðiø gaminiø specifikacija gali apsunkinti teisæ atsisakyti iðgryninti kasos aparatus.

Mûsø pasaulyje elektros energijos pardavëjai ir ámonës, teikianèios telekomunikacijø, draudimo ir finansines paslaugas, taip pat yra likviduojamos ið kasos aparatø. Sprendimus gali priimti ámonës, teikianèios paslaugas, tiesiogiai susijusias su nekilnojamojo turto rinkos paslaugomis. Taip pat reikia nepamirðti, kad finansiniai kasos aparatai neturi bûti naudojami ir ámonës, teikianèios pardavimo paðtu uþsakymà, nes mokëjimas yra banko sàskaitoje. Taksi vairuotojams ir kitoms keleiviø veþimo paslaugas teikianèioms ámonëms taikomas atleidimas nuo mokesèio nebegali bûti atleistas nuo leidimø prekiauti iki 20 000 PLN.