Kasos aparato pranedimas

Klaidø padarymas yra þmogaus dalykas. Tai taip pat iðmokë ástatymø leidëjai, kurie mokesèiø mokëtojams iðtaisë neteisingai iðduotus pardavimo dokumentus, taip pat deklaracijas, neturëdami dideliø pasekmiø. Ði galimybë iðlieka ir registruojant pardavimus kasoje. Taigi, kada yra koreguojama mokesèiø suma?

Parduodant uþ fiziniø asmenø, kurie nevykdo verslo ir vienkartiniø iðmokø ûkininkø, padëtá, patartina kiekvienà atvejá áraðyti á finansinæ sumà ir uþ jà gauti kvità. Pajamos uþdaromos KPiR, remiantis periodinëmis ataskaitomis. Klaidos, kai gaunamos fiskalinës áplaukos, paprastai nurodo: mokestá uþ medþiagas ir paslaugas, pardavimo datà ar sumà, prekiø ar paslaugø skaièiø. Taip pat ámanoma, kad á kasos aparatà, ant kurio yra antspauduotos áplaukos, bus uþsikimðæs pagrindinis bilietø kasoje ir jie atspausdins netinkamà pirkimø árodymà. Registruojant pardavimus kasose, labai nuobodu ir blogai, kad kasoje uþregistruotas sandoris negali bûti atðauktas ar patobulintas, tuo paèiu iðlaikant dabartinës priemonës pigias funkcijas. 2013 m. Kovo mën. Nebuvo aiðku, kokia priemonë turëtø bûti padaryta, jei fiskalinëje sàskaitoje bûtø klaidos. Praktiðkai buvo sukurti kai kurie mechanizmai, kuriø palaikymà palaikë biurai, taèiau ðios procedûros buvo neoficialios. Nuo 2013 m. Balandþio 1 d. Sprendime dël kasos aparatø buvo nuostatos, turinèios átakos ðiam klausimui. Nuo 2013 m. Balandþio mën. Mokesèiø mokëtojai, registruodami pardavimus kasos aparatais, turi áraðyti du áraðus - áraðus apie gràþinimà ir skundus bei akivaizdþiø klaidø árodymus. Taisyklëse nenurodoma, kaip jie turëtø daryti, taèiau jie apibûdina duomenis, kuriø reikia jiems atrasti. Abu yra suderinti su uþdarais pardavimais kasoje, taèiau kitas ið jø bus susietas su aukðèiau paminëto klaidos. Atðaukimo projekte patartina sukurti tinkamà klaidø registro tekstà, áskaitant: blogai uþregistruotø pardavimø bendrà vertæ ir mokestá, trumpà gedimo apraðymà ir klaidos kokybæ kartu su kvito originalu.