Kasos saskaita

Kiekvienas verslininkas, kuris mûsø ámonëje naudoja kasos aparatus, kasdien kovoja su kitomis problemomis, kurias gali sukelti ðie patiekalai. Kaip ir visi kompiuteriniai árenginiai, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo sprendimø ir kartais sugadina. Ne visi verslo savininkai þino, kad bet kuriame elemente, kuriame áraðai tvarkomi naudojant kasos aparatus, jie turëtø turëti antrà toká prietaisà - tik dël ðio rakto gedimo.

Dël atsarginës kasos „elzab“ nebuvimo tolesniam produktø ar pagalbos pardavimui mokesèiø inspekcija gali paskirti nuobaudas, nes tai uþkerta kelià pardavimø registravimui pagrindinio árenginio gedimo sezone. Kasos aparate saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Ðioje medþiagoje atliekami ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir patarimai, kaip apmokestinti kasos aparatà arba pakeisti jo atmintá. Paslaugø padalinyje norite ávesti virð unikalaus numerio, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose yra paimtas kasos aparatas, adresà. Visi ðie skelbimai reikalingi mokesèiø inspekcijø atveju. Bet koks kasos atminties posûkis, taip pat jo keitimas priklauso specializuotos tarnybos pratyboms, kurias visi verslininkai, naudodami kasos aparatus, turëjo pasiraðyti sutartá. Kas toli - praðome informuoti mokesèiø inspekcijà apie visus kasos paslaugos pakeitimus. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø vykti nuolatinëje technologijoje, o jei kasos atmintis yra pilna, atmintis turi bûti pakeista moderniu, o prisiminti perskaityti atmintá. Skaitydami kasos aparato atmintá, kurià jûs gyvenate - taip pat ir tada, kai jis keièiamas tik ágaliotam subjektui. Be to, ðis darbas turi bûti atliktas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, parengiamas atitinkamas protokolas, kurio kopija nusiunèiama mokesèiø inspekcijai, o kita - verslininkui. Norint, kad ðis protokolas bûtø saugomas kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais, jam reikia ðio protokolo - jo minusas gali paskirti bausmæ.