Kc kompanijos programine aranga

Maitinimo kampanijà vykdantys asmenys gerai þino apie greito ir paruoðto klientø aptarnavimo svarbà. Daþnai didelëse ir daþnai lankomose patalpose, kur yra daug uþsakymø, tai lengva klaida ar pamirðti. Tinkama programinë áranga, kuri pagerina restorano, baro ar kito gastronomijos elemento darbà, þymiai pagerina darbà, kuris padidins ne tik kliento, bet ir darbuotojo pasitenkinimà. Kas turëtø apibûdinti tokià programà?

Novatoriðkas jutiklinis skydelis tikrai yra naujoviðkas sprendimas. Dël dabartinio aptarnavimo momento programa yra sukelta absoliuèiai minimaliai, be to, mokymas darbuotojui tvarkyti ðià idëjà yra skubotas ir populiarus. Didþioji nauda bus visiðkai intuityvi, ypaè todël, kad dauguma þmoniø aptarnaus programinæ árangà. Dël ðios prieþasties modulinës programos kûrimas yra bûtinas norint pritaikyti savo uþduotá prie restorano ar baro savininko reikalavimø.

Tokia programa turëtø ne tik pagerinti darbà, bet ir suteikti darbdaviui galimybæ kontroliuoti meno laikà ir paslaugø teikimo formà darbuotojams. Bûtina palaikyti aktyvø keitimàsi informacija tarp kambariø tarnybos, virtuvës ir valdymo, taip pat naujø patiekalø, kainø pokyèiø ar premijø ar nuolaidø programø nuolatiniams klientams. Lankstumas prisitaikant prie tipiðkø klausimø yra pagrindinis tokios programinës árangos privalumas. Gastro poz programa yra graþiausia ðio modelio rinka rinkoje, kurià naudoja visos pirmiau minëtos savybës, taip pat daugelis skirtingø. Todël tai puikus sprendimas picerijos savininkams, namuose su greituoju maistu ar restoranais. Visapusiðka paslauga visoje patalpoje, reikðmingas bendravimas tarp atskirø þmoniø grupiø patalpose ir paprastas ávedimas yra privalumai, kurie turëtø átikinti kiekvienà verslininkà, veikiantá maitinimo srityje, pristatyti save su ðiuo projektu.