Kino kalbos thinio lygis

Ðiuo metu darbdaviai daug dëmesio skiria kalbø mokymuisi tiek savo darbuotojams, tiek norintiems tai daryti. Anksèiau, pirmà kartà þinodami kalbà arba net neþinodami jokio kito gimtojo, galëjo tiksliai priimti beveik kiekvienà darbà. Taèiau ðiuo metu bûtina þinoti bent vienà kalbà valstybëje, kuri garantuoja pagrindiná pokalbá.

Kalbø mokymosi lygis lenkø yra nuo metø. Dabar vienoje ið pradiniø ir viduriniø mokyklø ir viduriniø mokyklø nuolat mokoma viena uþsienio kalba. Tyrimai rodo, kad moterys, kurios gali padaryti daugiau nei kita kalba, turi didesná atlyginimà iki 50% darbuotojø be tokiø ágûdþiø. Kà gali padëti tokios kalbos pamokos? Yra tas pats galingas klausimas, kuris egzistuoja minties tema. Dabar biuro veikloje (ið baltøjø apykakliø rekomenduojama praktiðkai visoms galimoms kalboms vartoti uþsienio kalbas. Pradedant nuo santykiø su uþsienio klientais, tiekëjais, gavëjais ar gamintojais dokumentø vertimu, tiesioginiu ryðiu su kolegomis korporacijoje, kurie nëra lenkai, ir vis daþniau ateina á ðiuolaikiná pasaulá. Be to, kalbø mokëjimas yra geras, kai keliaujate á uþsiená, paprastai pakanka mokytis anglø, ispanø ar rusø, taèiau dël maþos prieþasties padëtis vis dar gaus daug kinø, japonø ir korëjieèiø: didþioji dalis produkcijos persikëlë tik á Azijos ðalis, todël specialistai, kurie þino ðiuos stilius, yra naudingi. Dokumentø vertimas yra labai svarbus, nes Azijos gamintojai daþnai neþino anglø kalbos ir reikalauja, kad vertëjai pasiraðytø sutartis su Vakarø gavëjais. Apibendrinant visà surinktà informacijà, prieita prie iðvados, kad mes tinkamai mokomës kalbø, nes mes ne tik formuojame ir plëtojame á naujà kultûrà, bet ir pasaulis nori, kad be kalbos mokymosi mes tapsime labiau nepalankioje padëtyje esanèiø þmoniø.