Leszno svetainio iddestymas

Mes esame ámonë, orientuota á svetainiø projektavimà ir pozicionavimà. Galø gale, akivaizdu, kad vizualiai patraukli svetainë negaus rezultato, jei jis nebus tinkamai iðdëstytas paieðkos sistemoje. Ir puslapiø iðdëstymas yra jûsø pasiûlymas.

Nors mûsø bûstinë yra tiksliai Maùopolska mieste, mûsø svetainës dëka, mes priimame veiklà ið viso pasaulio. Pradþioje verta paklausti savæs, kas yra viena pozicija. Pagal ðá supratimà uþdaryta tam tikros svetainës reklamos veikla. Taèiau interneto svetainës sëkmë vyksta - moterø skaièius paspaudþia ant konkreèios nuorodos, tuo didesnë tikimybë, kad gera pusë atneð tikëtinà pelnà. Tai ypaè didelë ámoniø, vykdanèiø komercinæ kampanijà per svetainæ (parduotuvës, internetinës vaistinës, sëkmei. Todël pozicionavimas yra trûkumas, dël kurio jûsø tinklapá reguliariai lankys kiti tinklo vartotojai. Padëties nustatymo poveikis yra paskutinis, kad moteris, kuri naudojasi paieðkos sistema, bus iðsiøsta atgal á labai pozicionuotà svetainæ. Taigi, kai ji sukuria? Á paieðkos variklá ávedame paprastus paieðkos raktinius þodþius, pvz., „Kavinë, natûrali kava“ ir spustelëkite parinktá „paieðka“. Po minutës kompiuterio monitoriuje bus rodomi paieðkos rezultatai - nuorodos á ávairiø parduotuviø svetaines, kurios naudojasi kavos pardavimu. Padëties nustatymas yra tai, kad nuoroda, naudodama kavà, bûtø pelninga, taigi ir svarbi dalis, o ne tik geriausia populiarumas tarp paieðkos rezultatø. Galø gale, yra þinoma, kad moteris, ieðkanti kaviniø internete, baigsis 2-3 nuorodomis, kurios pasirodys ne daugiau. Tyrimai rodo, kad tai ið tikrøjø bus 90% atvejø. Taigi, kadangi puslapio padëtis yra labai svarbi investicija, kurià verta perþiûrëti. Tinklalapio nustatymo poreiká lemia natûralus faktas, kad internete yra ðimtai, o ne tûkstanèiai svetainiø, siûlanèiø konkurencingus produktus ar paslaugas. Svarbu, kad tinklo vartotojas dabar apsilankytø, bet ne kitas. Todël leiskite sau nurodyti savo poveiká ir susikurti savo svetainæ su mumis. Þymiai padidinti apsilankymø skaièiø, o paskutinis - padidinti pelnà. Kaip minëta pradþioje, net ir labai patraukli, lengva ir estetiðka svetainë bus prarasta kitø svetainiø jûroje, jei ji nebuvo profesionaliai iðdëstyta.