Mados dou chajzer

Paskutinis ðeðtadienis parodë naujausià vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijà. Renginys pritraukë didelæ dalá þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume suprasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas veikë silpniausiu taðku, o visa buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vaidmenys buvo naudojami tik paprastiems ir subtiliems audiniams su didþiulëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kvartaluose. Be to, jie buvo malonûs su nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pintinëmis ir iðsiuvinëtais bikinais. Maþiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su plaèiais kraðtais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø suknelë, parengta paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota daugybë naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ankstesnio pardavimo, bus perkeltos á netoliese esanèià vaikø namà. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir efektyvius veiksmus. Jos darbdavys keletà kartø dominavo savo produktø aukcionuose, ir ðis pardavimas buvo netgi apsilankymas kitoje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á biurus dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kurioje bûtø matomos kolekcijos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Vietinis drabuþiø þenklas yra apdraustas turtingiausiais drabuþiø gamintojais. Visoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, áskaitant daugumà geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà verslo laikotarpá ámonë renka paslaugas su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos pripaþásta, kad net prieð pradedant parduotuvæ jie rytoj eilëse pasiruoðæ rytà. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios institucijos rezultatai ið daugelio sparèiø metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir kampe, kaip ir kitur. Raðydamas apie jà, netikslinga nekalbëti apie gautà pasitenkinimo galià ir patvirtinti, kad produktai yra aukðèiausios klasës.

Þiûrëkite savo parduotuvæ: Lemon vienkartiniai drabuþiai