Metalo apdirbimas

Apdirbimas vyksta tam tikrose ðakose daugelyje pramonës ðakø, ypaè maðinø pramonëje. Dël to gimsta daugybë organizavimo srièiø ir aksesuarø.

Apdirbimas yra klasifikuojamas kaip abrazyvinis (procesai, tokie kaip ðlifavimas ir lustas, kur yra sureguliuotas valcavimas arba frezavimas. Apdirbimo atveju jau taikomos labai paþangios maðinos, tokios kaip CNC tekinimo staklës ir frezavimo staklës. Tuomet jos yra skaitmeniniu bûdu kontroliuojamos institucijos arba tos, kuriose visas apdirbimo procesas atliekamas tinkamai programuojant maðinà. Dël ðios prieþasties rekomendacijos arba CNC frezavimas yra labai sëkmingas. Be to, galima daþniausiai apdoroti, netgi labai paþangias figûras.

CNC CNC maðinos nori egzistuoti su paþangiomis elektroninëmis valdymo sistemomis ir tinkama programine áranga. Ði programinë áranga daþnai uþtikrina suderinamumà su CAD programomis, o tai palengvina elementø gamybà pagal anksèiau parengtas programas kompiuteriniø techniniø brëþiniø situacijose.

CNC staklës nori bûti árengtos ne tik su grieþtomis valdymo sistemomis, bet ir su didelio masto pjovimo árankiais. Tai yra skirtingø tipø tekinimo árankiai, frezavimo pjovimo árankiai arba indeksuojami ádëklai. Jie pateikia ne tik apdirbimo tikslumo vertinimà. Tinkamas tokiø momentø kietumas leidþia apdoroti net labai sunkias medþiagas. Tuo paèiu metu sveiki ir atsparûs trinèiai gali bûti stipresni net ir po intensyvaus naudojimo. Daþnai naudojamas gaminys pjovimo árankiams ágyvendinti yra sukepinti karbidai su labai didele galia.

Technologiðkai paþangi maðina turi bûti tinkamai tvarkoma, kad jos potencialas bûtø panaudotas visam potencialui ir bûtø pasiekti aukðtos kokybës apdirbimo produktai. Todël, svarbu, kad „Ccc“ operatoriø ir apdirbimo technikø kvalifikuotas personalas, kuris þinotø, kaip atlikti posûkius ar cnc frezavimà, yra svarbus ir taikomojoje sistemoje, suplanuokite ir gaminkite maðinà.