Mikroskopas fur kinder

http://lt.healthymode.eu/proengine-ultra-pagerinti-variklio-nasuma-ir-eksploatavimo-laika/

Operacinës mikroskopai apdorojami operacijose, kurioms reikalingas didelis tikslumas þemoje eksploatavimo srityje, todël dabar jie randa taikymà oftalmologijos, odontologijos, otolaringologijos ir neurochirurgijos srityse. Veikimo mikroskopas yra ne tik standartinë mikroskopinio tyrimo áranga, naudojama tik atvaizdui padidinti, bet ir áranga, kuri padidina vaizdo stereoskopijà ir lauko gylá. Naudojami, be kita ko, darbo mikroskopai Mikrochirurgijoje, kuri lemia chirurginá metodà, kaip valdyti iðteklius labai maþoms anatominëms struktûroms. Kai kurie mikroskopai, atliekami mikrokirurginëse operacijose, naudojant ámontuotà fotoaparatà, taip pat leidþia patikimai apdoroti dokumentus.Ðiuolaikinës chirurginës mikroskopai yra sudëtingas prieðtaringas mechaninis chirurginës optikos sustabdymas, nauja karta yra iðdëstyta koaksialiniame ksenono apðvietime, automatiniame fokusavime, autobalizacijos ir varioskopuose. Daugybë moderniø sprendimø, naudojamø naujos kartos eksploatavimo mikroskopuose, sumaþina rizikà, kad bus padaryta klaida pavojingose operacijose, kurios taupo sveikatà ar bûstà. Kiti veikiantys mikroskopai yra visiðkai automatizuoti, o jø veikimo parametrai gali bûti sinchronizuojami su operatoriaus veikimo formomis, kurios palaiko mikroskopo árenginá neurochirurginës procedûros metu. Ðiandien mokslininkai spëlioja, kad nuolatinë mikroskopijos paþanga skatins nanotechnologijø vystymàsi, o tai greièiausiai ateityje bus plaèiai paplitusi.