Mokeseio inspekcijos kasos aparatas

https://tit-am.eu/lt/

Áþeminimas yra svarbiausias veiksnys ið visø elektriniø. Kiekvienas mano, kad áþeminimo laiduose nëra átampø ir joje neturëtø bûti elektros srovës, nors tai yra visiðkai kitokia ... Ar kiekviename namuose ar patalpose yra ðimtai metrø áþeminimo laidø, tik kokiu tikslu? Ar tai, nes lizdas yra áþemintas ir neturi elektros energijos, kai nieko nëra prijungtas prie jo? Kada visa instaliacija gali bûti áþeminta? Jei norite suþinoti atsakymà á ðiuos klausimus, perskaitykite ðá áraðà á atskirà pabaigà.

Kà reiðkia, kad elektros instaliacija yra áþeminta? Geras atsakymas gali bûti pateiktas viename klausime, ir mes já puikiai pritaikysime taip, kaip turësime. Dabar kai kuriuose namuose, kuriuose, be fazës ir neutralaus laidininko, yra lizdø, yra ir áþeminimo laidai. Jie nedaro jokio darbo dël atskirø prietaisø. Todël jie yra apsauginiai procesai, kurie daþniausiai yra namø apyvokos prietaisuose, o ið ten yra nukreipti á metaliná elementà, kuris yra glaudþiai susijæs su þeme. Kas yra pagrindas? Þinoma, kaip minëjome anksèiau, áþeminimas yra apsaugos procedûra, kuri daugelá metø prasidëjo kasdienëje instaliacijoje. Kita prieþastis, kodël áþeminimas gràþinamas, yra darbo bûklë, nes dël to visi árenginiai, kurie patys ásitvirtina patalpose, dirba gerai. Kad gautumëte ðá laidø modelá, turite prisiminti, kad jie planuoja skirtingus þenklus. Labai madinga yra PE-apsauginë viela, naudojama geltonai þalios spalvos ir PEN, kuri yra neutralus procesas, kuris taip pat turi apsauginæ funkcijà. Ðis procesas prisimena mëlynà. Net lizdai, neturintys áþeminimo kaiðèio, turi savo apsaugà nuo elektros ðoko. Paprastai tokie kiðtukai turi þenklà (du persidengiantys kvadratai, o tai reiðkia, kad jie neturëtø bûti áþeminti.