Nacionaliniai patiekalai prancuzijoje

Praktiðkai bet kurioje ðalyje galite iðskirti tradicinius nacionalinius patiekalus. Italija, þinoma dël ávairiø formø picos ir makaronø, Prancûzija yra akivaizdi ið varliø kojø ar sraigiø, o ant ryþiø ir þuvø dedami Azijos virtuvës patiekalai.

Kada Lenkija patenka á ðià padëtá? Daug. Uþsienieèiai, atvykæ á savo pasaulá, daþniausiai dþiaugiasi mûsø virtuve.

Lenkø virtuvë daugiausia susideda ið mësos patiekalø ir ypaè vyrams ðis mitybos bûdas konkreèiai patenka á gentá. Todël tai tikriausiai nëra geriausia virtuvë, paprastai susijusi su daug riebalø, bet skonis kompensuoja viskà.

Sunku nurodyti vienà tradiciná patiekalà, taèiau kiaulienos gabaliukai su bulvëmis ir keptais kopûstais yra tikrai þinomi. Tai yra delikatesas, kurio beveik nëra mûsø namuose. Galima dalintis tik ðiais patiekalais.

Jei norite bûti harmonijoje su tradicija, turëtumëte nusipirkti þalià mësà, tada jà patraukti ir susmulkinti. Taèiau dël technologijø pasiekimø ðis procesas akivaizdþiai palengvina. Pakanka paimti mësos smulkintuvo teikiamas galimybes, o kiaulienos gabalø paruoðimas sustoja daug paprasèiau. Ne kiekvienas þmogus namuose, ypaè senatvëje, turi iðtvermæ dël individualios „kovos“ su mësa ir tokia priemonë greièiausiai gyvena dël savo iðganymo. Negalima vartoti jokio maisto ið tokio prietaiso, nes tai, kas yra svarbiausia, yra puiki danga ir prieskoniai, kuriuos kiekviena namø ðeimininkë tinkamai priþiûrës.

Kiti tradiciniai lenkiðki patiekalai? Be abejo, balandþiai, bigosai arba rusø koldûnai, kurie, prieðingai nei jø apraðymas, nëra rusø patiekalas. Lenkø virtuvë neturi bûti gëdinga vakaruose. Daug tai reiðkia populiarumà, kurá patiekia restoranai su savo maistu visame pasaulyje. Sveèiai mëgsta lenkiðkà maistà ir daþnai ieðko receptø, kurie padës jiems pagaminti lenkiðkus patiekalus.