Naujos sony garso technologijos

Kiekviena ámonë, ketinanti galvoti apie mûsø þmoniø vystymàsi, turi investuoti á jø valdymà. Todël ypaè svarbu, kaip institucijoje diegiamos naujoviðkos technologijos. Ðiuo metu në vienas prekës þenklas negali daryti be specializuotø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos yra tokios paþengusios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leis jiems plaèiai taikyti savo duomenis.

Ðiandien „Erp“ sistemos naudojamos beveik visose srityse. Ðios sistemos turi daug privalumø. Ir jei jums jø reikia plaèiu mastu, turite turëti gerai apmokytà darbo jëgà. „Erp“ mokymas vykdomas tik toms ámonëms, kurios ágyvendins arba jau ágyvendins ðios rûðies sprendimus. Rinkoje yra daug ðio tipo kursø. Jø pasirinkimas priklauso nuo darbuotojo ir pramonës, kurioje naudojama ERP sistema, atsakomybës. Iðlaidos taip pat skirtos IT personalui, dirbanèiam korporacijoje, verslo klientams, besinaudojantiems planu, ir darbuotojais, neturinèiais prieigos kiekvienà dienà su dabartine programine áranga, pvz., Personalo darbuotojais, taèiau jie naudojasi tam tikra funkcija. Mokymo intensyvumas skiriasi nuo þmogaus vaidmens. Ir tai yra IT darbuotojas, kuris gaus þinias apie serverio administravimà, kur bus paleista programinë áranga, sukurti duomenø bazes ir prisiminti visos sistemos saugumà, paspaudus atsarginæ duomenø kopijà. Verslo darbuotojai daþnai gaus þiniø ið duomenø perdavimo skyriaus ir jø analizës. Funkcinis mokymas bus sutelktas á svarbius klausimus, tokius kaip bendras susipaþinimas su katalogu arba ámonës kalendoriaus naudojimas. Investavimas á „ERP“ sprendimà sujungia graþias iðlaidas. Todël, norint naudoti didþiulæ ðios komandos versijà, turëtumëte turëti gerø darbuotojø komandà. Verta paþymëti, kad mokymai gali bûti individualiai pritaikyti ámonës reikalams.