Nemokama apskaitos programa 2015 m

Svarbus ðiuolaikinës apskaitos uþdavinys yra skaidrus apskaitos tvarkymas ir geras klientø aptarnavimas, patikimø prekiø þenklø buhalterinës apskaitos patikëjimas apskaitos tarnyboms. Apskaitos ámoniø apskaitos programos leidþia efektyviai vykdyti uþsakymus, taip pat vidutinëms ir didelëms ámonëms. Bûtina informacija saugoma elektronine forma palengvina prieigà prie reikalingø dokumentø. Yra daugiau nei bûdas sutaupyti vietos ámonëje.

Slaptaþodþiu apsaugoti duomenys, saugi informacija apie klientø finansines priemones prieð nesankcionuotus asmenis. Lauke yra daug apskaitos programø, leidþianèiø darbuotojams pasinaudoti ádomiu pasiûlymu ir padidinti jø veiklos efektyvumà. Paþymëtina, kad tai yra maþos apskaitos ámonës PRO programø paketai. Platus programø spektras skirtas maþoms apskaitos ástaigoms, kurios sudaro apie 50 bendroviø. Jø dëka bus lengviau iðlaikyti pajamø ir iðlaidø knygà, uþpildyti PIT ir PVM deklaracijas, iðraðyti sàskaitas faktûras ir ttPaslaugas didelëms ámonëms teikia „PRO Plus“ apskaitos programa. Palengvina aptarnavimà iki 500 verslo subjektø. Siûlomo paketo eilës tvarka apima programas, kurios padëtø tiksliai iðlaikyti pelno ir iðlaidø knygà. Bus organizuojami ir puikiai vykdomi personalo dokumentai, darbo uþmokesèio ir ZUS mokesèiai. Sàskaitos faktûros dëka veikla bus labai greita.Patrauklûs pasiûlymai yra e-Deklaracje ir Darbuotojø programø paketai, siunèiami uþsienyje. Jie papildo kompiuteriø programas, skirtas apskaitos ámonëms. Elektroninës deklaracijos dëka visos internetinës deklaracijos atkeliauja á mokesèiø tarnybà. Jie pateikiami kliento elektroniniame paraðe.Ámoniø, kuriø darbuotojai atlieka savo pareigas uþsienyje, paslauga palengvina kompiuterinæ programà, kurios dëka uþ Lenkijos ribø komandiruotø þmoniø darbo uþmokestis bus nustatomas pagal gerà elgesá ir laikantis galiojanèiø teisës aktø.Buhalterinæ sistemà ágalina „Infor System Biuro Handlowa“ bukletas. Tai yra ámoniø, kurios ne tik siunèia dokumentus, klausimas, bet ir mûsø operacijose yra automatinis balanso lenteliø, finansiniø veiklos ataskaitø ar ataskaitø rengimas. Projektà aptarnauja Windows, Linux, Unix ir Mac OS.