Nievatowiec ir kasos aparatai

Verslininkai, kurie parduoda produktus ar padeda naudotis kasos aparatais, privalo pasirûpinti tam tikrais ásipareigojimais, kurie jiems trukdo. Sàskaitø tvarkymas kasos aparatø pagalba yra teisiðkai reglamentuojamas Lenkijos ðalyje. Atitinkami ástatymai ir sprendimai iðsamiai apibûdina kliento ir kasos savininko pareigas. „Novitus“ fiskaliniai kasos aparatai árodo tiek maþø, tiek dideliø parduotuviø grupæ. Ið karto po árenginio ásigijimo turite pasiraðyti sutartá su panaðia paslauga - paslauga ne tik atliks visus remonto darbus, bet ir fiskalinius.

Turite ið anksto praneðti mokesèiø inspekcijai apie ðá paskutiná veiksmà, nes jame turi dalyvauti ðio pavadinimo þmogus. Fiskalizacijos metu tarnybos darbuotojas spausdins kasos aparato ataskaità ir mokesèiø inspektorius parengs atitinkamà ataskaità. Ðie faktai, kuriuos verslininkas siekia saugoti kartu su kasos aptarnavimo darbais. Panaði procedûra taikoma ir skaitant ið fiskalinës nuomonës. Verslininkas turi prisiminti, kad jam sunku baigti tik maþas naujoves pinigø registre. Dël to yra tik prekiø ar paslaugø papildymas arba paðalinimas. Vargu ar kas nors þino, kad kasos aparatu pagalba registruojamas ne tik produktø pardavimas, bet ir visos paslaugos. Ðiuos dalykus visiðkai reglamentuoja atitinkamas ástatymas, kuriame iðvardijamos darbo vietos ir darbas, kuriø suma yra privaloma. Dël to, kad nëra kasos aparato, ar dël to nebuvo uþregistruota pardavimo, mokesèiø inspekcija taiko grieþtas nuobaudas. Kasininkas taip pat turëtø prisiminti, kad kiekvienos dienos banke, o taip pat ir savaitë, mënuo ir metai turëtø atspausdinti atitinkamà ataskaità, kurioje bûtø pateikta iðsami konkreèioje atsiskaitymo laikotarpiu atliktø veiksmø ataskaita. Tinkamø ataskaitø trûkumas taip pat gali bûti biuro paskirtos sankcijos pradþia. Todël kiekvienas verslininkas savo sveèiams turëtø suteikti tinkamà mokymà kasoje. Nedaugelis verslininkø þino, kad vis dar turi rezerviná fondà bet kurioje vietoje, kurioje jie gauna pagrindiná registrà, nes jûs negalite sustabdyti pardavimo áraðymo netgi sëkmingai árenginio gedimo atveju.