Profesinae sveikata ir sauga universitete

Gamybos salës ir sandëliai yra vietos, kurioms visada reikalingas geras apðvietimas. Tai svarbi naðumo ir darbo saugos padëtis. Kadangi investavimas á panaðius ðviestuvus yra toks didelis.

Fluorescenciniai ðviestuvai pasiþymi daugybe funkcijø, todël jie yra puikus sprendimas naujose gamybos ámonëse. Visø pirma, jie yra stiprios, grynos ðviesos ðaltinis, kuris padeda dirbti. Tuo paèiu metu tokio apðvietimo nuosavybë tikrai yra gera idëja ið ekonomikos pradþios. Suteikiant tinkamà ðviesos kieká daugelyje saliø, atsiranda dideliø sànaudø, todël ðiuolaikinio aspekto taupymas gali bûti labai svarbus bendrovës biudþetui.

Formexplode

Labai rimta fluorescenciniø ðviestuvø savybë yra tai, kad jie nesukuria ðilumos prieðingai nei áprastos kaitinamosios lemputës. Tuomet tai ypaè svarbu sëkmingai patalpose, kuriose yra daug pasaulio ðaltiniø. Tokiu bûdu, naudojant fluorescencinius ðviestuvus, visø pirma bus lengviau iðlaikyti pastovià temperatûrà árenginyje. Tada yra ypatingas pavyzdys patalpose, kuriose yra procesø, kurie gamina didelæ ðilumos dozæ.

Fluorescenciniai ðviestuvai yra ir yra atsparûs tradicinëms kaitinamosioms lempoms. Tai reiðkia, kad jiems nereikës daþnai keistis. Tuomet jis áneðamas á maþesnes eksploatacines iðlaidas, taip pat leidþia padidinti viso gamyklos darbo efektyvumà.

Þinoma, jûs turite iðspræsti paskutiná, kad tokiems dangèiams reikës tinkamai ádiegti ir priþiûrëti. Kita vertus, dël tokio poþiûrio galite sutaupyti daug greitai. Ekonominiø ástaigø poþiûriu ekonominiu poþiûriu ji yra ne tik labiau pageidautina, bet ir saugesnë. Todël verta sumokëti daugiau statybos iðlaidø.

Ðis ðviestuvas yra praktiðkai praktiðkai praktiðkas visur, ir daugeliu atvejø tai yra standartinis sprendimas, kuris uþtikrina gerà saugumà ir uþtikrina maþesnes eksploatacines iðlaidas.