Programos amonems nemokamai

Ne paslaptis, kad ðiandien nedaugelis verslininkø gali savarankiðkai iðlaikyti didelæ bendrovæ, tik pasikliaudami nepriklausomomis þiniomis valdymo grupëje. Tai neámanoma. Ðtai kodël gimë ávairios programos, kuriø pabaigoje prietaisas buvo didelis, o jø savininkai taip pat buvo seni. Jø gërimas yra „Sage Symfonia“ programinë áranga.

Long&Strong

Ði komanda yra labai naudinga. Kaip vienintelë maþa rinka Europoje (ir galbût netgi pasaulyje suteikia sandëlius, kuriuose nëra problemø. Jei paskutiná kartà panaudosime simfonijà, esame visiðkai bebaimis. Programa pristato neáprastai natûralø dizainà, labai paprastà aptarnavimà, o viso pasaulio buhalteriai giria jo kûrëjus. Be to, kiekvienas, kuris nusprendþia ásigyti „Symphony“, gali gauti pagalbà telefonu, jei tai labai svarbu.Be to, „Symphony“ programa paðalina ðimtà procentø nemalonaus bûtinybës paleisti daugybæ deriniø. Kiekvienas ið jø yra labai sunkus ir uþima daug laiko ir energijos. Dël to sutaupome daug streso, kuris derinamas su privaloma Socialinio draudimo sàjungos kontrole.Simfonija taip pat yra didþiulis pasirinkimas, jei einate á apskaitos biurà. Pradedanèiøjø paketas atrenka daug funkcijø, leidþianèiø saugiai ir be streso iðlaikyti plokðèiø pajamø áraðà. Mes taip pat gauname daug pagalbos rengiant mokesèiø deklaracijas ir ðimtu procentø elektroniniø. Jei su mûsø partneriais eisime su kai kuriomis sàskaitomis, mûsø programinë áranga jà supaprastins. Be to, elektroniniø sàskaitø faktûrø iðraðymas nebûtø toks paprastas. Panaðiai situacija trunka ir su kitais elektroniniais dokumentais, áskaitant paskutinius pervedimus.Taip pat reikëtø paminëti, kad perkant programà, naudojama daug verslo privalumø. Akivaizdþiausias yra teisinis saugumas. Taip yra todël, kad sukuriame programà, kuri atsiþvelgia á visus dabartinius modelius ir atnaujina savo duomenø bazæ, jei vyriausybë juos bet kada pakeitë. Mes taip pat ágyjame patikimumà.