Psichikos sveikatos prevencija

https://ecuproduct.com/lt/diet-stars-skanus-budas-plonas-figura/

ATEX yra Europos Sàjungos teisinis dokumentas, reglamentuojantis saugumo ir sveikatos apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atlikti visi produktai sprogstamose vietose. Naujausia direktyva, suderinus esamus ATEX standartus 2014/34 / ES, pradës veikti 2016 m. Balandþio 20 d. Kiekvienas poveikis turës turëti ðiuos þenklus:

1. CE þenklas; 2. sertifikato suteikusio vieneto identifikavimo numeris; 3. Sprogimo árodymo simbolis; 4. sprogimo grupë; 5. árangos kategorija;Visi patiekalai turi bûti suplanuoti taip, kad jie nekeltø grësmës dalykø metu. Ágaliotø bendroviø iðduotas sertifikatas (pvz., UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - sertifikavimo ir sertifikavimo centro Gliwice yra susijæs su kitomis procedûromis: 1. EB tipo tyrimas - uþtikrinti, kad patiekalas atitiktø grieþtus reikalavimus direktyva, 2. gamybos kokybës uþtikrinimas - kokybës sistemos patvirtinimo procedûra, leidþianti þenklinti gaminá su CE þenklu ir iðduoti atitikties deklaracijà, 3. gaminio patikrinimo - bandymø ir patikrinimo tvarka kiekvienam pagamintam gaminiui sutikimo sudarymo prasme, 4. medþiagø kokybës uþtikrinimas; taikoma kokybës sistema, áskaitant galutiná tikrinimà ir produktø bandymà, 5. bendradarbiavimas su þmogumi - procedûra, pagal kurià gamintojas atlieka bûtinus kiekvieno pagaminto kopijos bandymus, ápareigojant uþtikrinti jo sinchronizavimà su EB tipo tyrimo sertifikate nurodytu tipu ir ið esmës þinomais lûkesèiais; gamyba - árangos techniniø dokumentø rengimo tvarka, dokumentai turëtø bûti saugomi 10 metø po paskutinës kopijos parengimo; 7. techninio dokumentavimo pateikimas notifikuotam asmeniui saugojimo prasme, dokumentai turëtø bûti bendri apraðymai, projektai, brëþiniai, schemos, apraðymai, standartø sàraðas, bandymø rezultatai ir skaièiavimai, atitikties deklaracija, 8. vieneto gamybos patikrinimas.