Sandelio valdymo medthiagos platinimas

Kartu su metu traukinio stiliaus, visaapimanti mums skuba, todël daþnai, kad neatsargi veika reikmëms apsipirkti vietos parduotuvëse arba nuolaidø parduotuvëse, o sunkesni kartà per savaitæ arba kartà per dvi savaites mes galvutë greitai apsipirkti, kurioje mes galime gauti viskà. Pradëjæs nuo maisto (duonos, pieno produktø, mësos, ðaldytø produktø, sausoje arba konservuotø, kurià kosmetika (mûsø vaikams, tai ðvarus ir higienos, gerti (vanduo, sultys, saldûs gaivieji gërimai, alkoholio ar saldumynø.

Þinoma, galime ásigyti „ðvieþiø“ darþoviø, pelno ir kûno. Ar tai tikrai ðvieþia? Ðá tikrumà mes niekada neversime perkant kûnà prekybos centre. Puoðtas, tepamas ávairiais preparatais, mësos glitimas ir beveik pasilieka mums, pasiekdamas pirkimà. O jei rinka prisijungs prie ðios ypaè patrauklios kainos, mësa teka ið lentynø ir, nors nedaugelis apie tai galvoja ir ... jie eis á mësos sandëlá. Þinoma, jûs galite pasirinkti, kad já gautumëte prekybos centre, taèiau tai yra tikimybë, graþi mësos gabalas su viliojanèia kaina. Mes gráþome namo, o mësa yra tokia patraukli ir graþi, ji neatrodo graþi, kartais ji kvapo.

Mësos didmenininkø pranaðumas, palyginti su mësa, matoma parduotuvëse ar diskotekose, yra didelis. Pirmiausia, nes në vienas didmenininkas negali rizikuoti parduoti blogø prekiø, uþ kurias jis gali pamirðti gerà reputacijà, vyrus ir pajamas. Naujas dalykas, didmenininkas, perkantis mësà, paprastai já laiko tiek, kiek gali parduoti. Ir jei ji atidaro maþmeninës prekybos taðkà ðalia didmeninës prekybos, ji taip pat turi. Ir netgi didesnës nei prekybos centruose kainos negali kliudyti klientams pirkti mësos sandëliuose. Uþ ðvieþià sveikà mësà, kuri tikrai turës teigiamos átakos sveikatai, mokame.

Atsiþvelgiant á tai, kas iðdëstyta pirmiau, neginèytinas mësos didmenininkø pergalës rengimas perkant já visuose komerciniuose tinkluose. Kokybë, ðvieþumo garantija ir maistinës kainos yra tai, kad jie nebereikia valiutos vertës.