Saugos standartus

Svarbus dalykas pramoninëje praktikoje yra rûpintis, kad bûtø laikomasi standartø, uþdarytø teisës aktuose dël ástatymo ar reglamento vertës. Jis prisimena pagrindiná pripaþinimà, virðijantá Europos Sàjungos teisës aktus, kurie veikia plaèiame Lenkijos pasaulyje. Pavyzdþiui, ATEX direktyvoje verslininkams reikia uþtikrinti gerà techniná árenginiø lygá sprogimo grësmës zonose.

Deja, tai yra paprasta operacija, nes maðinos, atitinkanèios ðiuos reikalavimus, nepriklauso populiariausiems, o daugelis ámoniø ir gamyklø vis dar uþima prietaisus, kurie netgi gali bûti vadinami antikiniais. Atex árenginiai yra technologiðkai paþangûs árenginiai, turintys ATEX taisyklæ, kuri leis mûsø darbuotojams uþtikrinti aukðtà saugumo lygá. Jis neslëps, kad kiekvienas pramoninës ámonës savininkas turëtø bûti pats tiksliausias. Verta paminëti, kad darbdavys prisiima asmeninæ rizikà, kad jis turës patenkinti socialinius darbuotojo poreikius nelaimingo atsitikimo atveju. Tai nëra maþa suma, todël gera idëja apsaugoti tokiø ávykiø atsiradimà. Pirma, visø pirma ðios priemonës bus pritaikytos prie ðios informacijos sàlygø. Jos turëtø turëti aiðkias pajamas dabar pagrindiniuose vartojimo mënesiuose. Dël to galësime gràþinti skolà, kurià patyrëme ásigijus minëtas maðinas. Verta prisiminti, kad „atex“ direktyva buvo sëkmingai ágyvendinta savo laiku ir taikoma bet kuriai pramonës parduotuvei. Kiekvienas turi prisitaikyti prie savo sàlygø ir kai lengva pakeisti senus árenginius. Verta prisiminti, kad ðios prieþasties netaikymas gali kelti grësmæ tvirtoms finansinëms nuobaudoms, kurios labai sumaþins mûsø biuro biudþetà. Verta galvoti apie tai anksèiau.