Savo prekes thenklo deli centras

Mano svajonë buvo, kai mûsø ámonë tapo mûsø ámone. Kiekvienà dienà skaitydami, norëdami gauti daug problemø, parduodant labiausiai tobulas programas taip pat negaunate netgi „aèiû? ... supratau, kad ne to paties að suþinojau tiek, kad to nepadarëte, baigëte antrosios pakopos studijas.

Jis pristatë ðá pakeitimà. Pradëjau gaminti mûsø prekës þenklà. Galëèiau sau tai leisti, nes gavau subsidijà uþ pakeitimà. Kai viskas buvo beveik padaryta, paaiðkëjo, kad ðansai bus nieko daugiau, nei jis manë. Kodël ...? Nes viskas kainuoja daugiau nei að maniau. Tokios ámonës valdymas neturëtø bûti atsakingas, bet man atrodë, kad norëèiau personalo darbuotojus.Vestuvëje mano kolega tarë man puikius patarimus. Jis parodë man, kad cdn optima atsisiuntimo sistema gali bûti priimta ið svetainës. Pirma, man ádomu, kas taip. Ir kai að atradau - að nustojau nustebinti. Tai sistema, padëjusi man vadovauti ámonei. Nenuostabu, kad tai yra ypaè naudinga programa, nes ji yra puiki po maþo. Ði programa yra sukurta ðiuolaikinëmis technologijomis, kurios veda tiek daug rûpesèiø nuo vadovo. Ji pati savaime yra tai, kad ne tik ataskaitos ir praktika yra tikrai toli, bet ir gali bûti naudojami apskaitai ar pardavimui internete. Kai paþvelgiau á ðio plano galimybæ, atradau neátikëtinà dalykà. Tai yra neátikëtinai lanksti. Jas priima ámonës, mokesèiø konsultantai ir, be to, apskaitos biurai. Visa tai ið tikrøjø nëra atsakinga uþ tvarkymà. Kiekvienas vartotojas to reikalauja. Tai yra árankis, kuriuo mes kasdien tarnaujame. Ðis árankis skirtas tiesiog gyventi draugiðkai. Mano ámonë tæsiasi greièiau ir greièiau, man reikëjo programos, kuri leis man tai paèiai.Ir paaiðkëjo, kad tai buvo smûgis. Kadangi ði programa pritaikyta darbui internete. Jis naudoja ðias ámones, kurios ásitraukë á veiklà ir parduoda. Ir tada suþinojau, ko ieðkojau. Programos atsisiuntimas ið kortelës suteikë papildomà pranaðumà. Jei ið svetainës galësite gauti cdn optima atsisiuntimo sistemà, rekomenduosiu tai visiems, kurie nori pradëti nekeisti savo vardo.