Sinchroniniai vertejai varduvoje

Bet kurioje ámonëje, kurioje jis gamina oro miðiná su dujomis, garais ir degiais rûkais, kyla uþsiliepsnojimo ir dël to sprogimo pavojus. Gamybos procese nuolat generuojami ir gaminami elektrostatiniai krûviai.

Susikaupusios veiklos iðleidimai yra madingi, o atmosferoje, kurioje yra degiø medþiagø, kyla grësmë darbuotojø saugumui ir visam árenginiui. Uþtikrinti, kad ðios medþiagos bûtø iðleidþiamos ið oro, ir suðvelninti jø paðalinimà per tinkamà ventiliacijà, ið dalies yra darbdavys. Todël ið daugelio pareigø yra tik gërimas, kurá Ûkio ministro 2010 m. Liepos 8 d. Reglamente nustatomi bûtiniausi darbo saugos ir higienos reikalavimai, susijæ su lengva sprogios aplinkos atsiradimu fone.Darbdavys privalo uþtikrinti savo darbuotojams saugias darbo sàlygas ir kad, nepaisant visø priemoniø, kuriø buvo imtasi dabartiniame projekte, protrûkio rizika iðlieka, jis privalo informuoti águlà visiðkai, nustatyti pavojaus mastà, nuolat stebëti padëtá ir toliau sumaþinti neigiamà galimo sprogimo poveiká. Ðiame plane sukuriamas sprogimo saugos dokumentas, t. Jis turi stovëti prieð kurdamas pavojingà turiná. Kartu su reglamentu darbdavys ásipareigoja:- iðvengti sprogios aplinkos atsiradimo, \ t- uþsiliepsnojimo prevencija pirmiau minëtame atmosfera,- iki minimumo sumaþinti þalingo sprogimo poveiká.Dokumente darbdavys siekia áraðyti visus grësmæ kelianèiø árenginiø valdymo ir prieþiûros darbus. Nurodo, kokiø atsargumo priemoniø reikia imtis, reikia nurodyti pavojø ir korpusà, kuriame gali bûti uþdegimas. Þmogus turi susipaþinti su visomis pavojingomis zonomis (0, 1, 2, 20, 21, 22. Patekimas á pavojingà zonà turi bûti specialiai paþymëtas geltonu áspëjamuoju trikampiu, kurio viduryje yra juodas EX. Darbdavys taip pat turi nustatyti evakuacijos bûdus ir, jei pasikeièia gamyklos teritorija, turinèià átakos pavojingoms teritorijoms, DZPW nori bûti nuolat atnaujinamas.