Sinchroninio vertimo akainiai

Tarptautiniu mastu egzistuoja diplomatinë kalba, kurià apibrëþia menas ir pareiðkimø vaidmuo. Bet be to, tai yra visø rûðiø iðraiðkos, kurios uþmaskuota forma atspindi kalbëtojo ketinimus. Turite þinoti juos skaityti teisingà mokyklà, kuri paprastai nëra suprantama vartotojams.Kitø ðaliø politikai teikia vieðas kalbas ir praneðimus kitø kalbiniø srièiø klausytojams. Vertëjas atlieka svarbø vaidmená dabartinëje situacijoje. Praneðimo priëmimas labai priklauso nuo jo. Jis turi ne tik gerai þinoti kalbëtojo kalbà, bet jis taip pat turëtø bûti gerai informuotas apie politinæ kokybæ ir tarptautinius santykius.

Kokiu bûdu vertimo diplomatijoje metodas yra ypaè naudojamas?Geriausia tokiø kalbø vertimo sàlyga yra nuoseklus vertimas. Jie neprisiima dabartiniø ar lygiagreèiø pareiðkimø, o tarpø tarp maþesniø ar ilgesniø teksto daliø. Vertëjas yra per daug uþduotis apibendrinti fragmentus klausytojams, atsiþvelgiant á jø bendrà paskirtá ir akcentuojant svarbiausius komponentus. Deja, tai yra paskutinis akivaizdus, nes kiekvienoje kalboje yra idiomø ar fraziø, kurios nëra verèiamos paþodþiui, nors mokykloje, atitinkanèioje visà kontekstà. Diplomatijos kalba taip pat gausu ávairiø metaforø ir bendrumø, kuriø nuoseklus vertimas turi apimti labiau paþodinæ situacijà, prieinamà vartotojams toli siekianèiame lygmenyje. Tuo paèiu metu ið eilës aiðkinimai nori egzistuoti aktyviai nuo per daug interpretavimo.

Kas turëtø atitikti vertimà?

ðaltinis:

Vertëjai nori prisiminti aukðtà sugebëjimà ið karto analizuoti turiná, pasirinkti labiausiai jautrià informacijà, parengti pareiðkimà, kuris yra sklandus ir tiksliai atspindi tikràjá praneðëjo ketinimà. Tai yra vertëjo dëmesys tarptautinëje arenoje. Vertimà þodþiu oficialiomis aplinkybëmis atlieka labai patyræ ekspertai. Juose pateikiami turinio atminimo metodai arba jø átraukimas á jø santrumpas konkreèiø þodþiø ar simboliø, þyminèiø intonacijà, akcentavimà ar raktiniø þodþiø iðryðkinimà, sàraðe. Ðiandienos dëka jie gali atkreipti savo dëmesá á dinamikà, priimtà kalbëtojo lygiui.Tada nuoseklus vertimas þodþiu yra þodinis vertimas, sutrumpintas ir todël paprastai trumpesnis nei kitas tekstas, atspindintis dalykø kvintesencijà ir kalbëtojo minties kelià ir tuo paèiu metu jo mintis.