Sprogimo pavojaus zona lenkijos standartas

Daugelis moterø bijo nëðtumo. Jie bijo, kad jie bus paleisti, arba kad jø praktikos sàlygos kelia grësmæ bûsimam palikuoniui. Labiausiai viliojantis ruoðiasi priimti atostogas visà nëðtumo laikà, taèiau pastaraisiais laikais jis buvo derinamas su daugeliu socialiniø prognoziø ir prietarø plitimo, kad jauni þmonës pastoja su darbo sutartimi, kad jie galëtø gauti pinigø be jokiø problemø.Kaip rodo nëðèios moters ástatymai darbo aplinkoje? Þinoma, jei nëðtumas yra teisingas, medicininës nuotraukos naudoti nereikia. Pakaks pokalbio su darbdaviu ir maþesniø darbo sàlygø. Taip, biuro darbus prie kompiuterio galima atlikti tik 4 valandas per parà, taèiau sëkmingam fiziniam aktyvumui darbdavys privalo leisti darbuotojams stovëti natûralesnëmis sàlygomis ir suteikti jiems galimybæ nutraukti daugiau pertraukø. Panaðiai situacija laukia ir darbuotojø priëmimo laikotarpiu: darbdavys netinka priimti nëðèias moteris á didelæ ar naktinæ sistemà. Be to, priimdamas nëðèià moterá ar maitinanèià moterá, darbdavys turëtø uþtikrinti, kad pareigos bûtø atliekamos vietoje, o tai nekeltø pavojaus nei vaiko, nei motinos augimui ir sveikatai. Þinoma, nëðèio darbuotojo atleidimas ið darbo, kuris yra sudaræs sutartá, skiriasi nuo ástatymo. Nëðèios moters teisës gamyboje ir papildomos priemonës bei pareigos (tiek darbdaviai, tiek pagal darbo sutartá dirbantys asmenys gali bûti skaitomi Darbo kodekso aðtuoniose srityse.

Deja, nëðèios moters teisës atrodo ðiek tiek kitaip, o tai yra paimta ið kortelës darbui ar uþsakymui. Ástatymø leidëjas supranta, kad nëðèios moterys turi teisæ á apsaugà ir apsaugà dabartiniu vienkartiniu laikotarpiu, taèiau jis tik patikslino visus darbuotojus reglamentuojanèius teisës aktus pagal darbo sutartá. Uþduoties sutartis yra civilinë sutartis, todël kiekvienos moters nëðèios teisës nori ið jûsø sudarytø áraðø. Taigi, jei savininkas neparodo noro suteikti moteriai iðlaisvinimà uþ akimirkà ir pristatymà, jis nebus priverstas to daryti pagal ástatymà. Tai reiðkia, kad sutartyje turi bûti susitarta dël kai kuriø svarbiø prieþasèiø, kodël moteris gali pailsëti iki gimdymo ir gráþti prie tø paèiø prieþasèiø. Prieðingu atveju në viena nëðèia moteris nebus atleista. Be to, nëðèios moterys, kurios dirba kitoje sutartyje nei ágaliota sutartis, neturi tinkamos privilegijos raðyti maþesnæ knygà dël savo antrosios sàlygos.