Sprogimui atsparus ventiliatoriai

„EX“ þymëjimas yra unikalus þenklas, apsaugantis nuo sprogimo, kuris yra palaikomas árenginiuose ir apsaugos metoduose, arba jø komponentuose ir populiarus.

Susidûrus su storais Europos Sàjungos saugumo lygio skirtumais, buvo nuspræsta suvienodinti atskirø valstybiø nariø esamas vertybes. Vienodi teisës aktai leido daug paprastesniam ir glaudesniam prekiø srautui tarp ES ðaliø. Taip vadinamasis Naujojo poþiûrio direktyva, kuri tapo pagrindiniu sprendimu siekiant pagerinti valstybiø nariø bendradarbiavimà.Sprogioje aplinkoje ir árenginiuose, skirtuose dabartinëms zonoms, reikëtø paminëti dvi pagrindines ATEX direktyvas (ið Prancûzijos atmosferos sprogstamøjø:- Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva 94/9 / ES (1994 m. Balandþio 23 d., Kaip valstybiø nariø ástatymø, susijusiø su áranga, maðinomis ir apsaugos sistemomis, suvienodinimas, kurie yra duomenys apie vaidmená sprogimo pavojaus zonose, \ t- Direktyva 99/92 / EB ATEX137 (1999 m. Gruodþio 16 d., Reglamentuojanti bûtiniausius darbuotojø apsaugos ir saugos reikalavimus, kai sprogimo atmosfera gali susidurti.Visi EX patiekalai turi bûti tinkamai paþenklinti ir perduoti bandymø serijà, kad bûtø paðalintas bet koks gamybos defektas. Europos Sàjungos direktyvos, kurias Lenkija priëmë 2003 m., Grieþtai nurodo ir apibrëþia darbo principus ir þenklina ðios rûðies árangà.Daugiau informacijos apie Atex taðkà rasite èia.