Thaidimas amones valdyme

„Enova“ programa yra ERP klasës stilius. Jis kvieèia, kad jis vadovautø ámonei. Ji yra sukurta siekiant padidinti ámonës efektyvumà. O kà tiksliai reiðkia padidinti efektyvumà?

Detoxic

Enova valdo suinteresuotos ðalies pasirinktas sritis, stebi áprastinës veiklos eigà, rengia analizes, ataskaitas, dalyvauja sprendþiant problemas ir, svarbiausia, jis nusipirks tinkamà duomenø bazæ visoms ámonëms ir priklausomybæ nuo visko ið tam tikros sistemos. Dël ðios prieþasties pagerëja visas organizmo organizmas, o þmonës neprivalo patarti su paprasta, áprastine veikla, tik sutelkti dëmesá á konkretø, produktyvø darbà.Naudotojas gali pasirinkti, kokie prekiø þenklø intervalai bus átraukti á programà. Èia daug praneðama apie jos daugiafunkciðkumà ir pritaikomumà. Jis gali kontroliuoti ámonës pristatymà ir transportavimà, valdyti darbuotojø finansus ir kainas, o suma atitinka kliento pateiktas gaires. Tai gali ir bet kuriuo etapu pakeisti ðias taisykles ir pritaikyti jas prie esamø sàlygø. Ir jei iðkyla problema, sistema kruopðèiai patikrins ir informuos vartotojà, pateikdama paruoðtus metodus.Ið didelio ðio plano vaidmens galima atleisti þmones nuo nuolatiniø uþduoèiø, kurios uþima vertingà laikà, pvz., Atsargø kontrolæ, veþimà ir transportà. Ið bet kokios kontrolës, problemos ar trûkumo parengiama iðsami, áskaitoma ataskaita, paraiðka gali pasiûlyti ir kà daryti. Taip pat galime uþsakyti tam tikro mûsø ámonës regiono analizæ, kad galëtume patikrinti galimus jos tobulinimo metodus. „Enova“ programos platintojai ásitikina, kad klientas gauna savo partnerá, kuris supaþindina personalà su savo paslaugomis, padeda jà pritaikyti gerai þinomai kompanijai, redaguoti ar plësti. Jei papildoma paraiðka jauèiama tokioje padëtyje, partneris, kurá átraukiate á pagrindinæ programà. Sistema auga taip pat, kaip ir bendrovë.„Enova erp“ programa yra viena ið paprasèiausiø tarp pagrindiniø Lenkijos partneriø ir teigiamai vertina savo klientus.