Thmonio gabenimas a butybes

Nuo 2011 m. Kiekvienas taksi vairuotojas, teikiantis transporto paslaugas fizinëms moterims, turi bûti automobilyje kasoje. Veþëjai, teikiantys paprastas paslaugas tik pagal uþsienio verslo subjektus, yra atleidþiami nuo ðios naðtos.

Neðiojami fiskaliniai kasos aparatai taksi vairuotojams iðsiskiria savo atitinkamais matmenimis. Jie paprastai turi rankenas, leidþianèias jas pritvirtinti transporto priemonëje ir tiekti ne tik ið visø baterijø, bet ir prijungti prie automobilio akumuliatoriaus, todël jie per visà pamainà neiðleidþia. Paprastai árenginys turi ekranà, kuris leidþia jums uþdirbti ið jo tiesiai ir horizontaliai ir yra pasiryþæs pakeisti oro sàlygas. Atminkite, kad taksi vairuotojo ir keleivio vairavimo metu turëtø bûti lengva skaityti taksometro ir kasos aparato nuorodas.Papildomos funkcijos, gerokai pagerinanèios kiekvieno veþëjo darbà, yra: galimybë tiesiogiai prijungti kasos aparatà tiesiai á taksometrà, dël kurio gali bûti automatiðkai atspausdintas kvitas, galimybë suteikti nuolaidas arba atðaukti kvitus tuo atveju, kai klientas atleidþia nuo iðlaidø. Taksi vairuotojo kasos aparatas buvo sukurtas daugiausia prisimindamas ðios profesijos ypatybes. Ið jos atspausdintas kvitas turi keletà ádomiø elementø, tokiø kaip kelionës laikas, nuvaþiuotas atstumas, taksi numeris arba ámoniø, naudojamø viename tarife, skaièius. Taksi vairuotojas taip pat gali pateikti sàskaitoje faktûrà apie suteiktas papildomas paslaugas, ty bagaþo gabenimà, gyvûnø transportavimà ir kt.Yra þinoma, kaip kiekvienas kasos aparatas yra daþna funkcija - kasdienës ataskaitos, mënesio ataskaitos, kasos bûsenos, atsiskaitymo ataskaitos ir papildomo taksometro nustatymø ataskaitos spausdinimas.Kasos aparatas gali gyventi su taksometru ir likti pats prietaisas, taèiau ágyvendinant toká sprendimà daþnai neveikia, nes jis þymiai sumaþina prietaiso veikimo laikà ir sukuria poreiká daþnai pakeisti popieriaus ritinius. Taip pat galima já prijungti prie neðiojamojo kompiuterio, rengiant tinkamas funkcijas arba atnaujinant programinæ árangà.Pinigai yra svarbûs lengvame ir stipriame automobilyje ásiskverbimo ir plitimo bûde, dël kurio jis gali dirbti su daugeliu taksometrø, kitaip jis naudojamas ne tik automobilyje, jis yra stiprus ir pasiimamas á biurà ar pastatà ir rengia ataskaitas. Ji taip pat sukelia prieðgaisrinæ kasos vagystæ ilgø sustojimø metu.